NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CỎ VETIVER, CÂY DƯƠNG XỈ VÀ CỎ MẦN TRẦU XỬ LÝ Ô NHIỄM KIM LOẠI Pb TRONG ĐẤT XUNG QUANH KHU VỰC MỎ KẼM CHÌ LÀNG HÍCH, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN | Sơn | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CỎ VETIVER, CÂY DƯƠNG XỈ VÀ CỎ MẦN TRẦU XỬ LÝ Ô NHIỄM KIM LOẠI Pb TRONG ĐẤT XUNG QUANH KHU VỰC MỎ KẼM CHÌ LÀNG HÍCH, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

1. Hà Xuân Sơn Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Kim Ngân, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. Lê Đức Mạnh, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
4. Đặng Văn Thành, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
5. Đỗ Trà Hương, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
6. Hà Xuân Linh, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Gần đây vấn đề xử lý kim loại nặng (KLN) trong đất được nhiều nhà khoa học cả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Có rất nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng để xử lý KLN trong đất như kết tủa, sa lắng, hấp phụ, trao đổi ion, chiết, sử dụng thực vật.Trong các phương pháp trên, sử dụng thực vật bản địa để xử lý KLN trong đất được quan tâm đánh giá tốt và khả năng ứng dụng cao bởi sự thân thiện với môi trường bị ô nhiễm, chi phí thấp và thuận lợi khi thực hiện lâu dài. Nghiên cứu này báo cáo các kết quả khảo sát việc sử dụng cỏ Vetiver, cây dương xỉ và cỏ mần trầu để xử lý Pb trong đất tại khu vực xung quanh chân bãi thải Mỏ kẽm chì làng Hích, Thái Nguyên. Các kết quả đánh giá hàm lượng Pb trong đất sau 120 ngày trồng cỏ Vetiver, cây dương xỉ và cỏ mần trầu trên đất ô nhiễm Pb chỉ ra sự hiệu quả của việc xử lý dùng cách thức này. Kết quả cho thấy cả ba loài cây có khả năng sinh trưởng và phát triển rất tốt trong môi trường có nồng độ Pb tương đối cao khoảng 1.670 mg/kg;Pb tích lũy trong rễ cao hơn trong thân lá.

Từ khóa


Kim loại nặng, khả năng hấp thu kim loại nặng của Vetiver, Dương xỉ, Mần trầu

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved