NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Mn(II) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ CÂY SEN | Linh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Mn(II) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ CÂY SEN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

1. Vi Thị Linh Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Thị Hậu, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về khả năng hấp phụ Mn(II) của than chế tạo từ cây sen (than sen). Các thí nghiệm được tiến hành với các thông số sau: khối lượng than sen: 0,05g; thể tích dung dịch Mn(II): 50mL; pH ~5; tốc độ lắc 250 vòng/phút; thời gian đạt cân bằng hấp phụ là 60 phút ở nhiệt độ phòng (25±1oC); khối lượng chất hấp phụ tối ưu là 0,5 g (VddMn(II)= 50 mL; Co, Mn(II) ~ 50 mg/L). Trong khoảng nhiệt độ khảo sát từ 303 ÷ 323K, xác định được các giá trị ΔGo < 0; ΔHo = -16,64 kJ/mol chứng tỏ quá trình là tự xảy ra và tỏa nhiệt. Dung lượng hấp phụ cực đại ở 25oC theo mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir là 68,97mg/g. Dung lượng hấp phụ động tương ứng với tốc độ dòng 1,5; 2,0 và 2,5 mL/phút lần lượt là 47,22; 39,95và 35,20 mg/g. Dùng dung dịch EDTA để giải hấp thu hồi Mn(II) cho hiệu suất khá cao.


Từ khóa


hấp phụ tĩnh, hấp phụ động, Mn(II), than, sen.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved