NHỮNG LỢI ÍCH VÀ HẠN CHẾ CỦA PHẦN MỀM BÀI TẬP VỀ NHÀ TRỰC TUYẾN THEO BỘ GIÁO TRÌNH LIFE TẠI VIỆT NAM | Thắm | TNU Journal of Science and Technology

NHỮNG LỢI ÍCH VÀ HẠN CHẾ CỦA PHẦN MỀM BÀI TẬP VỀ NHÀ TRỰC TUYẾN THEO BỘ GIÁO TRÌNH LIFE TẠI VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/03/20                Ngày hoàn thiện: 08/04/20                Ngày đăng: 18/05/20

Các tác giả

1. Dương Huyền Thắm, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Dương Hà Email to author, Khoa Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên
3. Vũ Thị Quyên, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Công nghệ đã và đang thay đổi mạnh mẽ cách thức dạy và học ngôn ngữ; nhờ đó những xu thế học tập mới trong giảng dạy tiếng Anh đã được ra đời, ví dụ Blended Learning (Học tập kết hợp) và Computer-Assisted Language Learning (Học ngôn ngữ được máy tính hỗ trợ)… Phương pháp này ngày càng trở nên phổ biến, dẫn đến hàng loạt cuốn sách được xuất bản gần đây, trong đó có bộ giáo trình Life đã xây dựng hệ thống bài tập của họ trên nền trực tuyến. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về những thuận lợi và hạn chế của hệ thống bài tập này đối với giáo viên và sinh viên trong bối cảnh cụ thể. Bài báo được viết với mục đích bổ sung thêm một cách đánh giá đối với hệ thống giao bài trực tuyến của bộ giáo trình Life. Thông qua công cụ phỏng vấn giáo viên và phiếu điều tra dành cho sinh viên tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, nghiên cứu đã chỉ ra những lợi ích và cả những hạn chế của phần mềm giao bài trực tuyến theo giáo trình Life. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp cho nhà quản lý những đề xuất để cải tiến hệ thống giao bài trực tuyến cũng như cách thức giúp giáo viên tận dụng tốt hơn những mặt lợi ích của hệ thống giao bài cho sinh viên.


Từ khóa


Giảng dạy tiếng Anh; Life; phần mềm bài tập về nhà trực tuyến; Khoa Ngoại ngữ; lợi ích; hạn chế.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. T. Ravichandran, “Computer-assisted Language Learning (CALL) in the perspective of the interactive approach advantages and apprehensions,” Computer Assisted Learning, vol. 30, no. 4, pp. 1-15, 2000.

[2]. E. Ushida, “The role of students’ attitudes and motivation in second language learning in online language courses,” CALICO Journal, vol. 23, no. 1, pp. 49-78, 2005.

[3]. E.R. Steinberg, “Cognition and learner control: A literature review, 1977-1988,” Journal of Computer-Based Instruction, vol. 16, no. 2, pp. 117-121, 1989.

[4]. R. G. Kern, “Computer-mediated communication: Using E-mail exchanges to explore personal histories in two cultures,” Proceedings of the Hawai’i Symposium - Telecollaboration in Foreign Language Learning, Honolulu: University of Hawai’i, Second Language Teaching and Curriculum Center, 1996, pp. 105-109.

[5]. S. Bull, “Promoting effective learning strategy use in CALL,” Computer Assisted Language Learning, vol. 10, no.1, pp. 3-39, 1997.

[6]. U. Felix, “The web’s potential for language learning: The student’s perspective,” ReCALL, vol. 13, no. 2, pp. 47-58, 2001.

[7]. U. Felix, “Language learning online: Deconstructing the myths,” Australian Journal of Educational Technology, vol. 19, no. 1, pp. 118-138, 2003.

[8]. M. R. Salaberry, “The use of technology for second language learning and teaching: A retrospective,” The Modern Language Journal, vol. 85, no. 1, pp. 39-56, 2001.

[9]. R. P. Taylor and C. Gitsaki, “Teaching WELL in a computerless classroom,” Computer Assisted Language Learning, vol. 16, no. 4, pp. 275-294, 2003.

[10]. D. A. Cook, D. M. Dupras, W. G. Thompson and V. S. Pankratz, “Web-based learning in resident’s continuity clinics: a randomized, controlled trial,” Academic Med, vol. 80, no.2, pp. 90–97, 2005.

[11]. A. N. Nathoo, P. Goldhoff and J. J. Quattrochi, “Evaluation of an interactive case-based online network (ICON) in a problem based learning environment,” Advances in Health Sciences Education, vol. 10, pp. 215-230, 2005.

[12]. A. Gips, P. DiMattia, and J. Gips, “The effect of assistive technology on educational costs: Two case studies," in Computers Helping People with Special Needs, K. Miesenberger, J. Klaus, W. L. Zagler and D. Burger, Eds. Springer, 2004, pp. 206-213.

[13]. J. Sweller, “Implications of cognitive load theory for multimedia learning,” in The Cambridge handbook of multimedia learning, R. E. Mayer, Ed. Cambridge University Press, 2005, pp. 19–30.

[14]. M. Roblyer, Integrating Educational Technology into Teaching (5th ed.). Columbus, Ohio: Person Education, 2003.

[15]. P. Alur, K. Fatima and R. Joseph, “Medical teaching websites: do they reflect the learning paradigm?,” Medical Teacher, vol. 24, no. 1, pp. 422–424, 2002.

[16]. A. Tashakkori and C. Teddlie, Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research. Thousand Oaks: Sage, 2003.

[17]. R. G. Kern, “Restructuring classroom interaction with networked computers: Effects on quantity and quality of language production,” The Modern Language Journal, vol. 79, no. 2, pp. 457-476, 1995.

[18]. J. Collentine, “Insights into the construction of grammatical knowledge provided by user- behavior tracking technologies,” Language Learning and Technology, vol. 3, no. 2, pp. 44- 57, 2000.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2844

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved