MỘT THUẬT TOÁN ƯỚC LƯỢNG MIỀN HẤP DẪN CỦA CÁC HỆ ĐỘNG LỰC PHI Ô-TÔ-NÔM | Tiệp | TNU Journal of Science and Technology

MỘT THUẬT TOÁN ƯỚC LƯỢNG MIỀN HẤP DẪN CỦA CÁC HỆ ĐỘNG LỰC PHI Ô-TÔ-NÔM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

1. Đinh Văn Tiệp Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Thị Thu Hằng, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này nhằm mục đích giới thiệu một thuật toán tìm ước lượng dưới của miền hấp dẫn cho một hệ động lực phi ô-tô-nôm. Kết quả này là một sự mở rộng của kết quả đạt được ở bài báo đưa ra bởi các tác giả Tiệp và Huê (2018), ở đó, bài toán được đặt ra cho hệ ô-tô-nôm với gốc tọa độ là một điểm cân bằng ổn định dạng mũ. Phương pháp tiếp cận được tiến hành ở đây là sử dụng một bài toán quy hoạch tuyến tính để xây dựng một hàm kiểu Lyapunov, liên tục, afin từng mảnh. Từ đó, việc ước lượng được tiến hành một cách hiệu quả.


Từ khóa


miền hấp dẫn, hệ phi ô-tô-nôm, bài toán quy hoạch tuyến tính, lý thuyết Lyapunov, hàm Lyapunov liên tục, afin từng mảnh.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved