TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU MCF BIẾN TÍNH SẮT TRONG PHẢN ỨNG OXI HÓA PHENOL | Hoa | TNU Journal of Science and Technology

TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU MCF BIẾN TÍNH SẮT TRONG PHẢN ỨNG OXI HÓA PHENOL

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

Nguyễn Thị Hồng Hoa Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Vật liệu MCF (Mesoporous cellular foam) được tổng hợp trong môi trường axit, sử dụng chất hoạt động bề mặt không ion Pluronic P123. Vật liệu Fe-MCF được tổng hợp bằng phương pháp tẩm. Vật liệu MCF, Fe-MCF có cấu trúc dạng lục lăng, hệ thống mao quản 3 chiều, là vật liệu mao quản trung bình với tính chất trật tự kém. Bản thân vật liệu MCF không có tác dụng xúc tác nhưng với bề mặt riêng lớn nên có thể biến tính để gắn chất xúc tác lên vật liệu. Do đó, việc đưa sắt từ dạng muối (xúc tác đồng thể) sang dạng biến tính trên vật liệu MCF. Kết quả thu được là một xúc tác dị thể có hoạt tính xúc tác cao với độ chuyển hóa phenol đạt 99,97% sau 90 phút. Fe-MCF có độ bền cao sau 2 lần xúc tác.


Từ khóa


biến tính vật liệu, Fe-MCF, MCF, phenol, vật liệu mao quản trung bình

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved