ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT PHỤ GIA TỚI ĐỘ BỀN VÀ ĐỘNG THÁI NHẢ DINH DƯỠNG CỦA PHÂN BÓN KALI NHẢ CHẬM DẠNG VIÊN | Toàn | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT PHỤ GIA TỚI ĐỘ BỀN VÀ ĐỘNG THÁI NHẢ DINH DƯỠNG CỦA PHÂN BÓN KALI NHẢ CHẬM DẠNG VIÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

1. Trần Quốc Toàn Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Ma Thị Bích Vân, Trường THPT Thành Phố - Tỉnh Cao Bằng
3. Hoàng Việt Duy, Trường THPT Thành Phố - Tỉnh Cao Bằng
4. Hoàng Như Ngọc, Trường THPT Thành Phố - Tỉnh Cao Bằng

Tóm tắt


Nghiên cứu này trình bày sự ảnh hưởng của chất phụ gia polyacrylamit và khoáng sét bentonit đến độ bền và động thái nhả dinh dưỡng của phân bón kali dạng viên. Polyacrylamit là polyme ưa nước, có khả năng kết dính tốt đã tương tác với bentonit và K2SO4 thông qua tương tác ion lưỡng cực, tương tác Van der Waals để tạo thành một mạng lưới vững chắc, tăng cường cấu trúc mạng tinh thể của nó. Độ bền của viên phân kali được tăng lên và tốc độ nhả dinh dưỡng của viên phân giảm khi thêm polyacrylamit vào hỗn hợp cho thấy vai trò quan trọng của polyacrylamit. Sự xâm nhập của polyacrylamit và K2SO4 vào giữa các lớp bentonit làm cho khoảng cách lớp cơ bản của bentonit tăng lên đáng kể. Với hỗn hợp có tỉ lệ khối lượng K2SO4: bentonit: PAM là 80:20:0,25 viên phân bón kali có độ bền lớn nhất.


Từ khóa


ảnh hưởng, phụ gia, phân bón, kali, nhả chậm

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved