HOẠT ĐỘNG KỊCH TRONG DẠY MÔN GIAO THOA VĂN HÓA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Hương | TNU Journal of Science and Technology

HOẠT ĐỘNG KỊCH TRONG DẠY MÔN GIAO THOA VĂN HÓA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/03/20                Ngày hoàn thiện: 29/04/20                Ngày đăng: 18/05/20

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thu Hương Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thị Thảo, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này đánh giá hiệu quả việc sử dụng hoạt động kịch trong dạy học môn Giao thoa văn hóa tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Một số gợi ý về cách nâng cao hiệu quả của việc sử dụng hoạt động kịch trong dạy học cũng sẽ được thảo luận. Phương pháp nghiên cứu gồm có nghiên cứu tài liệu và sử dụng bảng hỏi. Kết quả cho thấy hoạt động kịch có tác dụng tích cực lên việc dạy và học môn Giao thoa văn hóa. Sinh viên nhìn chung đã thu được những hiểu biết cơ bản về những đặc trưng giao tiếp của các nước trên thế giới. Họ có thể so sánh Việt Nam với các nước trên thế giới và tìm được lời giải thích phù hợp cho những khác biệt. Đề xuất cũng đã được đưa ra dựa trên những khó khăn mà sinh viên trả lời trong bảng hỏi.


Từ khóa


phương pháp giảng dạy; giao thoa văn hóa; hoạt động kịch; EFL; dạy học theo phương pháp giao tiếp

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. S. Holden, Drama in Language Teaching. Longman, London, 1982.

[2]. G. M. Bolton, New Perspectives on Classroom Drama. Nelson Thornes Ltd, UK, 1992.

[3]. G. Gulna, “The role of drama in language teaching”, presented at the 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Sarajevo, May 5-7, 2011.

[4]. Y. Choi, “Intercultural communication through drama in teaching English as an international language”, English Teaching, vol. 58, no. 4, pp.127-155, 2003.

[5]. R. Courtney, Play, drama, and thought: The intellectual background to dramatic education (2nd ed.). Cassell, London, 1968.

[6]. U. D. Nuriye, “Language learning through drama”, International Journal of Learning and Teaching, vol.10, no.4, pp. 376-380, 2018.

[7]. M. Z. Munther, “Using drama activities and techniques to foster teaching English as a Foreign Language: a theoretical perspective,” Research Gate. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/297013590 [Accessed 20/09/2019].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2882

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved