MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LẶP ẨN VÀ HIỆN CHO BẤT ĐĂNG THỨC BIẾN PHÂN TRÊN TẬP ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CỦA NỬA NHÓM KHÔNG GIÃN | Lạng | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LẶP ẨN VÀ HIỆN CHO BẤT ĐĂNG THỨC BIẾN PHÂN TRÊN TẬP ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CỦA NỬA NHÓM KHÔNG GIÃN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

Nguyễn Đức Lạng Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu hai phương pháp lặp một trong số đó là lặp ẩn và phương pháp còn lại là lặp hiện để tìm nghiệm của bất đẳng thức biến phân với các ánh xạ Lipschitz, đơn điệu mạnh trên tập điểm bất động chung của nửa nhóm các ánh xạ không giãn trên không gian Hilbert.

Từ khóa


metric, ánh xạ không giãn, nửa nhóm không gian, điểm bất động, bất đẳng thức biến phân

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved