ĐIỀU KIỆN CẦN TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU THƯƠNG QUA DƯỚI VI PHÂN SUY RỘNG | Linh | TNU Journal of Science and Technology

ĐIỀU KIỆN CẦN TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU THƯƠNG QUA DƯỚI VI PHÂN SUY RỘNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

1. Phạm Thị Linh Email to author, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Văn Lưu, Đại học Thăng Long

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, có rất nhiều tác giả nghiên cứu về điều kiện tối ưu cho bài toán cân bằng vectơ trong đo hàm mục tiêu được định nghĩa bởi ánh xạ đơn trị và điều kiện tối ưu đạt được theo quan điểm của nhân tử Lagrange - Kuhn-Tucker (Clarke (1983), Kuk, Lee and Tanino (2001)..

Từ khóa


Dưới vi phân suy rộng, nghiệm hữu hiệu yếu địa phương, bài toán tối ưu đa mục tiêu thương, điều kiện chính quy kiểu Mangasarian-Fromovitz, điều kiện cần Kuhn Tucker

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved