PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT TỔNG HỢP CHẤM LƯỢNG TỬ CARBON PHA TẠP KIM LOẠI | Dũng | TNU Journal of Science and Technology

PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT TỔNG HỢP CHẤM LƯỢNG TỬ CARBON PHA TẠP KIM LOẠI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/03/19                Ngày đăng: 08/05/19

Các tác giả

1. Mai Xuân Dũng Email to author, Khoa Hóa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 2
2. Nguyễn Thi Quỳnh, Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Hóa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 2
3. Phạm Thi Mai, Khoa Hóa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 2
4. Nguyễn Thị Tuyến, Hanoi Pedagogical University 2
5. Nguyễn Thị Lan Anh, Hanoi Pedagogical University 2
6. Lê Thi Phương, Hanoi Pedagogical University 2
7. Nguyễn Thị Phượng, Hanoi Pedagogical University 2
8. Nguyễn Thị Kiều Trinh, Hanoi Pedagogical University 2
9. Vũ Anh Đức, Hanoi Pedagogical University 2
10. Phạm Trường Long, Can Tho University

Tóm tắt


Chấm lượng tử carbon (CQDs) là họ vật liệu nano carbon mới, có tiềm năng ứng dụng lớn trong nhiều lĩnh vực quan trọng do chúng không độc hại, tan trong nước, tương thích sinh học, có thể phát xạ ánh sáng trong vùng nhìn thấy và dễ tổng hợp. Pha tạp CQDs với ion kim loại được kỳ vọng có thể đưa thên các tính năng như xúc tác hay từ tính cho CQDS định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực như quang xúc tác, đánh dấu và phân tích sinh học. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu tổng hợp CQDs pha tạp kim loại sử dụng phức chất ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) với kim loại (Cu, Fe, Mn, Pb) bằng phương pháp thủy nhiệt. Phân tích kim loại bằng phổ hấp thụ nguyên tử cho thấy M-CQDs chứa từ 3% đến 13% khối lượng kim loại. So sánh phổ hấp thụ và phổ phát xạ của các M-CQDs với nhau và với CQDs cho thấy bản chất ion kim loại ảnh hưởng đến tính chất hấp thụ trong vùng tử ngoại và hiệu suất phát xạ huỳnh quang của CQDs. Phương pháp tổng hợp trình bày trong bài báo này mang tính tổng quát và cho phép tổng hợp nhiều M-CQDs để so sánh trực tiếp ảnh hưởng của ion kim loại đến tính chất của CQDs.

Từ khóa


chấm lượng tử carbon; pha tạp kim loại; thủy nhiệt; huỳnh quang; phức chất

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved