SO SÁNH KẾT QUẢ HỌC TẬP TIẾNG ANH THEO DÂN TỘC VÀ THEO GIỚI TÍNH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ K16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Thảo | TNU Journal of Science and Technology

SO SÁNH KẾT QUẢ HỌC TẬP TIẾNG ANH THEO DÂN TỘC VÀ THEO GIỚI TÍNH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ K16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/04/20                Ngày hoàn thiện: 04/06/20                Ngày đăng: 10/06/20

Các tác giả

Nguyễn Thị Thảo Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Dạy và học tiếng Anh đang trở thành một chiến lược quan trọng cho sự phát triển xã hội tại Việt Nam. Tuy nhiên, thành tích học tập tiếng Anh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bao gồm phương pháp giảng dạy, nền tảng kiến thức của sinh viên và cả thái độ của sinh viên đối với việc học ngôn ngữ. Nghiên cứu nhằm mục đích điều tra xem liệu các yếu tố giới và dân tộc có ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên đại học từ các nhóm dân tộc khác nhau hay không. Ngoài ra, nghiên cứu cũng so sánh kết quả học tập của ba môn tiếng Anh bắt buộc trong khung chương trình đại học. Dữ liệu được thu thập từ 304 sinh viên không chuyên ngữ thuộc các nhóm dân tộc khác nhau của K16, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Kết quả chỉ ra rằng giới tính đóng một phần quan trọng trong thành tích học tập của các sinh viên này. Bên cạnh đó, yếu tố dân tộc cũng tác động một phần đến kết quả học tập của sinh viên đại học. Những phát hiện của nghiên cứu dự kiến sẽ là nguồn tham khảo có giá trị cho các giáo viên và nhà nghiên cứu địa phương trong việc tìm hiểu lý do tại sao giới ảnh hưởng đến việc học tiếng Anh và mối quan hệ giữa bản sắc riêng của sinh viên các dân tộc với kết quả học tập tiếng Anh của nhóm sinh viên này.


Từ khóa


kết quả học tập; dân tộc; giới tính; sinh viên K16; Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. J. Swales, “Utilizing the literatures in teaching the research paper,” TESOL Quarterly, vol. 21, no.1, pp. 41-68, March, 1987. [Online serial]. Available: https://www.semanticscholar.org/paper/Utilizing-the-Literatures-in-Teaching-the-Research-Swales/82f82303f529dc1ef8dafa00ecc5dfe5ab7a562b. [Accessed February 2, 2020].

[2]. N.T. Hong, W. Warren and H. Fehring. “Factors affecting English language teaching and learning in higher education,” English Language Teaching, vol. 7, no. 8, p.94, July, 2014, Canadian Center of Science and Education. [Online serial]. Available: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1076004.pdf. [Accessed February 10, 2020].

[3]. M. P. Breen and C. N. Candlin. “The essentials of a communicative curriculum in language teaching,” Applied Linguistics, vol.1, no. 2, pp. 89-112, July, 1980. [Online serial]. Available: http://dx.doi.org/10.1093/applin/I.2.89. [Accessed February 2, 2020].

[4]. V. C. Le, “Language and Vietnamese pedagogical contexts,” In Proceedings of The Fourth International Conference on Language and Development, Hanoi, Vietnam. October, 1999, pp. 13-15.

[5]. T. N. Nguyen and T. L. Ho, “The enhancement of learner autonomy and the growth of English language proficiency,” Language In India, vol.12, no.4, p. 427, April, 2012. [Online serial]. Available: https://www.academia.edu/27178532/The_Enhancement_of_Learner_Autonomy_and_the_Growth_of_English_Language_Proficiency. [Accessed February 2, 2020].

[6]. T. T. Dang, “Learner Autonomy in EFL Studies in Vietnam: A Discussion from Sociocultural Perspective,” English Language Teaching, vol 3, no.2, pp. 3-9, June, 2010. [Online serial]. Available: https://pdfs.semanticscholar.org/6655/5101f23d372d1e263607d71782a041bb9bdf.pdf. [Accessed February 2, 2020].

[7]. T. H. T. Pham, “The Development of the Higher Education Sector of Vietnam within the Globalization Discourse: Using Futures Methodologies,” Journal of Futures Studies, vol.11, no. 2, pp.35-60, November, 2006. [Online serial]. Available: https://jfsdigital.org/articles-and-essays/2006-2/vol-11-no-2-november/articles/the-development-of-the-higher-education-sector-of-vietnam-within-the-globalization-discourse-using-futures-methodologies/.
[Accessed February 20, 2020].

[8]. C. Oxenden, C. Latham-Koenig and P. Selegson, New English File elementary. Oxford University Press, 1996.

[9]. C. Oxenden, C. Latham-Koenig and P. Selegson, New English File pre-intermediate. Oxford University Press, 1997.

[10]. K. Field, “Why are girls better at modern foreign languages than boys?” in Modern foreign language teaching, K. Field (Ed.), London: Routledge, 2000, pp. 125-135.

[11]. M. Chavez, Gender in the language classroom. Boston, MA: McGraw-Hill, 2001.

[12]. J. Carr and A. Pauwels, Boys and foreign language learning: Real boys don’t do languages. New York: Palgrave Macmillan, 2006.

[13]. B. Murphy, “Foreign language learning in Irish second level schools: Gender very much on the agenda,” Irish Educational Studies, vol. 29, no. 1, pp. 81-95, 25 June, 2010. [Online]. Available: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03323310902884367?scroll=top&needAccess=true. [Accessed May 20, 2020].

[14]. D. Główka, “The impact of gender on attainment in learning English as a foreign language,” Studies in Second Language Learning and Teaching, vol. 4, no.4, pp. 617-635, 2014. [Online]. Available: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1135117.pdf. [Accessed May 20, 2020].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2989

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved