ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ CHO NGHIỆM HỮU HIỆU HENIG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ SỬ DỤNG DƯỚI VI PHÂN THEO HƯỚNG | Hằng | TNU Journal of Science and Technology

ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ CHO NGHIỆM HỮU HIỆU HENIG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ SỬ DỤNG DƯỚI VI PHÂN THEO HƯỚNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

1. Đinh Diệu Hằng Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Văn Sự, Trường Đại học Quảng Nam

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng công cụ dưới vi phân theo hướng cho các hàm số thữ để thiết lập điều kiện cần và đủ tối ưu cho nghiệm hữu hiệu Henig và siêu hữu hiệu của bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc tập và bất đẳng thức tổng quát trong không gian Banach thực. Sử dụng tính lồi tổng quát của các hàm đối tượng, điều kiện cần tối ưu được thiết lập theo ngôn ngữ dưới vi phân theo hướng. Dưới các giả thiết phù hợp, điều kiện cần tối ưu sẽ trở thành điều kiện đủ tối ưu.

Từ khóa


Bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc, điều kiện cần và đủ tối ưu, nghiệm hữu hiệu Henig, nghiệm siêu hữu hiệu, dưới vi phân theo hướng, hàm lồi theo nón

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved