NÂNG CAO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MẠO TỪ CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THÔNG QUA ĐỌC BẢN TIN BBC | Yến | TNU Journal of Science and Technology

NÂNG CAO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MẠO TỪ CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THÔNG QUA ĐỌC BẢN TIN BBC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/05/20                Ngày hoàn thiện: 11/08/20                Ngày đăng: 12/08/20

Các tác giả

1. Trần Thị Yến Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Nhật Lệ, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu là nâng cao khả năng sử dụng mạo từ tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh năm thứ tư tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên thông qua việc đọc tin tức tiếng Anh. Bốn mươi sinh viên được chọn ngẫu nhiên, 20 trong số đó được đặt vào nhóm thực nghiệm và 20 sinh viên nằm trong nhóm đối chứng. Nhà nghiên cứu phân tích sáu mươi bài luận được viết bởi 60 sinh viên chuyên ngành tiếng Anh trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 để xác định và phân loại các lỗi mạo từ. Ngoài ra, nhóm thực nghiệm được yêu cầu đọc một mẩu tin mỗi ngày, xác định các mạo từ được sử dụng trong bản tin, và sau đó xác định cách sử dụng của mạo từ trong ngữ cảnh. Sau đó, nhóm thực nghiệm tạo ra một sơ đồ tư duy điện tử về mạo từ và đưa ra 5 ví dụ được trích xuất từ tin tức và ví dụ do sinh viên tự viết cho mỗi cách sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng lỗi mạo từ của nhóm thực nghiệm giảm đáng kể trong khi ở nhóm đối chứng, số lỗi giảm không đáng kể. Điều này chứng minh rằng việc đọc tin tức tiếng Anh có tác động tích cực đến khả năng sử dụng mạo từ của sinh viên.


Từ khóa


ngữ pháp tiếng Anh; mạo từ; lỗi mạo từ; năng lực; tin tức BBC

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. M. Subasini and B. Kokilavani, “Significance of grammar in technical English,” International Journal of English Literature and Culture, vol. 13, pp. 56-58, 2013.

[2]. K. Kim and U. Lakshmanan, “L2 article semantics and second language processing,” In Proc. The 9th generative approaches to second language acquisition conference (GALANA), 2007, pp. 103-117.

[3]. M. Alhaysony, “An analysis of article errors among Saudi Female EFL students: A case study,” Asian Social Science, vol. 12, no. 8, pp. 55-66, 2012.

[4]. J. Gnanaseelan, “The errors in the use of article in business letter writing in English: A case study of the Business Management Students of Vavuniya Campus, Sri Lanka,” In Proc. The Third International Symposium, SEUSL: 6-7 July 2013, pp. 95-107.

[5]. R. Nopjirapong, “An Analysis of Article Errors in Thai University Students' Composition,” Unpublished Master of Arts thesis, Srinakarinwirot University, Bangkok, Thailand, 2011.

[6]. P. Crompton, “Article Errors in the English Writing of Advanced L1 Arabic Learners: The Role of Transfer,” Asian EFL Journal: Professional Teaching Articles, vol. 50, pp. 4-34, 2011.

[7]. F. Teng, “EFL Vocabulary Learning through Reading BBC News: An Analysis Based on the Involvement Load Hypothesis,” English as a Global Language Education (EaGLE) Journal, vol. 1, no. 2, pp. 63-90, 2015.

[8]. R. Ahmmed, “Effectiveness of Reading English Newspapers for Improving Vocabulary and Reading Skills of Students of Dhaka University,” The Millennium University Journal, vol. 1, no. 1, pp. 68-76, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3077

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved