PHÂN TÍCH LỖI TRONG VIẾT LUẬN VÀ ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM | Chi | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH LỖI TRONG VIẾT LUẬN VÀ ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/05/20                Ngày hoàn thiện: 18/06/20                Ngày đăng: 22/06/20

Các tác giả

Phạm Kim Chi Email to author, Đại học FPT

Tóm tắt


Nghiên cứu hiện tại tìm hiểu các lỗi viết trong các bài viết luận và đoạn văn bằng tiếng Anh của sinh viên tại một trường đại học ở Việt Nam và để so sánh các lỗi phổ biến trong các bài viết của sinh viên. Điều này nhằm mục đích xem sinh viên với các cấp độ tiếng Anh khác nhau có cùng một lỗi hay không. Nghiên cứu đã sử dụng 36 bài luận và 36 đoạn văn của 72 sinh viên học tiếng Anh. Dữ liệu đã được phân loại thành ba loại lỗi khác nhau theo khung của Chanquoy (2001). Kết quả cho thấy ba lỗi viết thường gặp nhất là chính tả, sự phù hợp giữa chủ ngữ, động từ và hình thức câu tương ứng trong đoạn văn và bài luận; và không có sự khác biệt về tổng số lượng lỗi của hai nhóm sinh viên. Từ kết quả nghiên cứu, tôi đề xuất giáo viên dạy viết Tiếng Anh nên chú ý đến chính tả và ngữ pháp, đặc biệt là phù hợp giữa chủ ngữ và động từ của sinh viên để hỗ trợ sinh viên viết và hạn chế các lỗi phổ biến ở sinh viên Việt Nam.


Từ khóa


Viết lỗi; phân tích lỗi; viết luận tiếng Anh; viết đoạn văn tiếng Anh; sinh viên Việt Nam

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. S. P. Corder, “The significance of learner’s errors,” International Review of Applied Linguistics, vol. 5, no. 4, pp. 161-170, 1967.

[2]. L. Chanquoy, “How to make it easier for children to revise their writing: A study of text revision from 3rd to 5th grades,” British journal of educational psychology printed in Great Britain, vol. 71, no. 1, pp. 15-41, 2001.

[3]. P. M. Lightbown and N. Spada, “Do they know what they’re doing? L2 learners’ awareness of L1 influence,” Language Awareness, vol 9, no. 4, pp. 198-216, 2000.

[4]. S. P. Corder, “Error analysis,” in Techniques in applied linguistics, P. B. Allen & S. P. Corder, Eds. London: Oxford University Press, 1974, pp-122-154.

[5]. R. Kaplan, “Cultural thought patterns in intercultural education,” Language Learning, vol. 16, no. 1, pp. 1-20, 1966.

[6]. D. Nunan, “Second Language Acquisition,” in The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages, R. Carter & D. Nunan, Eds. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, pp-87-92.

[7]. H. Dulay, M. Burt, and S. Krashen, Language two. Oxford: Oxford University Press, 1982.

[8]. C. James, Errors in language learning and use: Exploring error analysis. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2001.

[9]. H. D. Brown, Principles of language learning and teaching. Addison Wesly Longman: Longman, 2000.

[10]. S. P. Corder, Error analysis and interlanguage. Oxford: Oxford University Press, 1981.

[11]. S. Hasyim, “Error analysis in the teaching of English,” k@ta, vol. 4, no. 1, pp. 42-50, 2002.

[12]. S. P. Corder, “Idiosyncratic errors and error analysis,” IRAL, vol. 9, no. 2, pp. 147-159, 1971.

[13]. C. James, Errors in language learning and use: Exploring Error Analysis. London: Longman, 1998.

[14]. N. Ulkersoy, B. C. Genc and V. Darmaz, “A comparison of freshman and sophomore EFL students’ written performance through a referential writing task,” The Reading Matrix: An International Online Journal, vol. 19, no. 1, pp. 197-205, 2019.

[15]. B. M. Kroll and J. C. Schafer, “Error-analysis and the teaching of composition,” College composition and communication, vol. 29, no. 3, pp. 242-248, 1978.

[16]. M. Nuruzzaman, Islam. S and I. J. Shuchi, “An Analysis of Errors Committed by Saudi Non-English Major Students in the English Paragraph Writing: A Study of Comparisons,” Advances in Language and Literary Studies, vol. 9, no. 1, pp. 31-39, 2018.

[17]. S. Lin, “A case study of English writing competence of students at the Mei Ho Institute of Technology,” Journal of Mei Ho Institute of Technology, vol. 20. no. 2, pp. 180-206, 2002.

[18]. H. C. Chen, “Error Analysis of some features of English article usage,” Journal of Wu-Feng Applied Linguistics, vol. 8, pp. 282-296, 2000.

[19]. C. C. Kao, “An investigation into lexical, grammatical, and semantic errors in English compositions of college students in Taiwan,” Fu Hsing Kang Journal, vol. 67, pp. 1-32, 1999.

[20]. B. Amoakohene, “Error analysis of students’ essay: A case of first-year students of the University of Health and Allied Sciences,” International of Higher Education, vol. 6, no. 4, pp. 54-68, 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3183

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved