THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC THÔ | Oanh | TNU Journal of Science and Technology

THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC THÔ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/06/20                Ngày hoàn thiện: 27/02/21                Ngày đăng: 28/02/21

Các tác giả

1. Vũ Thị Oanh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Lê Thị Thu Huyền Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Lê Hồng Thu, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Thu Hiền, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Hiện nay với việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa dẫn đến nguồn nước sạch ngày càng hạn hẹp, việc cung cấp lượng nước sạch đảm bảo cho các nhà máy, khu dân cư đòi hỏi phải có các hệ thống lọc nước đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật. Bài báo trình bày việc nghiên cứu chế tạo hệ thống điều lọc nước thô giúp giảm bớt áp lực cho hệ thống lọc RO. Nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu yêu cầu công nghệ của hệ thống lọc thô từ đó thiết kế xây dựng hệ thống lọc sử dụng bộ điều khiển PLC S7 -1200 và giám sát trên giao diện HMI. Kết quả xây dựng thành công hệ thống lọc thô đáp ứng yêu cầu công nghệ và ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn.


Từ khóa


Nước sạch; Hệ thống lọc thô; Hệ thống lọc RO; Giao diện giám sát; PLC S7-1200; HMI

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. Yu, T. Zhao, and J. Zhang, “Development of a distributed artificial fish swarm algorithm to optimize pumps working in parallel mode,” Science and Technology for the Built Environment, vol. 24, no. 3, pp. 248-258, 2018.

[2] M. K. Mazumder, M. N. Horenstein, N. R. Joglekar, A. Sayyah, J. W. Stark, A. A. R. Bernard, S. M. Garner, J. E. Yellowhair, H. Y. Lin, R. S. Eriksen, A. C. Griffin, Y. Gao, R. L. Centra, and A. H. Lloyd, “Mitigation of Dust Impact on Solar Collectors by Water-Free Cleaning With Transparent Electrodynamic Films: Progress and Challenges,” IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 7, no. 5, pp. 1342-1353, Sep. 2017.

[3] K. M. Kabir, “Design and Performance Analysis of Renewable Energy Resources for Pure Drinking Water in Coastal Region,” M.Sc. Eng. Thesis, Institute of Energy Technology, Chittagong University of Engineering & Technology (CUET). Chittagong, Bangladesh. 2018.

[4] X. Liu, and J. Cui, “Economic model predictive control of boiler-turbine system,” Journal of Process Control, vol. 66, pp. 59-67, 2018.

[5] Y. Wang, V. Puig, and G. Cembrano, “Non-linear economic model predictive control of water distribution networks,” Journal of Process Control, vol. 56, pp. 23-34, 2017.

[6] T. G. Pham, Automation of water supply and drainage facilities. Construction Publishing House, 2003.

[7] T. T. O. Pham, Community-based trade village environment management, 3-year project 2014 – 2016, Vietnam Cooperative Union, 2016.

[8] V. C. Le, Adsorption and ion exchange in water and waste water treatment techniques. Statistical Publishing House, Vietnam, 2002.

[9] G. H. Vu, K. H. Tran, T. T. Phan, and V. S. Nguyen, Electric machines. Science and Technology Publishing House, Hanoi, 2005.

[10] X. M. Tran, and N. H. Nguyen, Synthesis of electro-mechanical systems. Vietnam Education Publishing House, Hanoi, 2011.

[11] B. Humoreanu, and I. Nascu, “Wastewater treatment plant SCADA application,” IEEE International Conference on Automation Quality and Testing Robotics, Cluj-Napoca, Romania, 24-27 May 2012, pp. 575-580.

[12] T. M. Do, “Scada system and application in industrial wastewater treatment,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 6, pp. 192-199, 2020.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved