SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CHO SINH VIÊN | Thoa | TNU Journal of Science and Technology

SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CHO SINH VIÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/07/20                Ngày hoàn thiện: 20/07/20                Ngày đăng: 04/09/20

Các tác giả

Trịnh Thị Kim Thoa Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Sơ đồ tư duy được chứng minh là một phương tiện giảng dạy có tác dụng nâng cao chất lượng dạy học. Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy các môn học Lý luận nói chung và triết học Mác - Lênin nói riêng, việc vận dụng phương pháp này vẫn chiếm tỷ lệ rất hạn chế. Bài báo này phân tích vai trò của sơ đồ tư duy trong việc giảng dạy triết học Mác – Lênin, từ đó đề xuất cách xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy học phần Triết học Mác – Lênin cho sinh viên. Các kết quả thu được từ nghiên cứu được rút ra từ việc nghiên cứu các tài liệu như sách giáo trình, bài báo và các tài liệu có liên quan. Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy giảng viên có thể áp dụng sơ đồ tư duy  vào giảng dạy triết học trong các tiết dạy lý thuyết hay trong giờ thảo luận hoặc cũng có thể sử dụng sơ đồ tư duy để kiểm tra, đánh giá sinh viên. Các đề xuất của tác giả có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn triết học Mác – Lênin cho sinh viên đồng thời là tài liệu tham khảo cho giảng viên giảng dạy môn triết học Mác – Lênin nói riêng và các môn học Lý luận chính trị nói chung.


Từ khóa


Triết học Mác - Lênin; sơ đồ tư duy; phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng dạy học; sinh viên.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. T. Buzan, and B. Buzan, The mind map (Translation of Le Huy Lam). Integrated Publishing House, Ha Noi, 2009.

[2]. Communist party of Vietnam, Conclusion on the continuation of innovation in the study of political theory in the national education system (No 94/KL/TW, March 28 th 2014), Hanoi, 2014.

[3]. T. D. Vu, “Innovating content and method of teaching philosophy at Political Academy Region I in the current period,” Philosophy magazine, vol. 191, no. 4, pp. 21-27, 2007.

[4]. Ministry of Education and Training, Curriculum of basic principles of Marxism – Leninism. National Political Publishing House, Hanoi, 2008.

[5]. Editing Board of Mark - Lenin Curriculum, Curriculum of philosophy Marxist – Leninism. Training material, Hanoi, 2019.

[6]. T. H. H. Pham, and T. H. Nguyen, “Using the mind map in teaching the Basic of Marxism - Leninism at Red Star University,” Journal of Scientific Research - Red Star University, no. 63, pp. 112-119, 2018.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved