ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN | Hạnh | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/07/20                Ngày hoàn thiện: 13/07/20                Ngày đăng: 09/09/20

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Bích Hạnh Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thu Hường, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Tuyết, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Thu, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, việc sử dụng đất nông nghiệp (theo nghĩa hẹp) của huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn có những hạn chế như việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa còn chậm, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp,... Nghiên cứu thực hiện với mục đích đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nhằm chỉ ra các kiểu sử dụng đất hiệu quả làm cơ sở cho định hướng sử dụng đất trong tương lai của địa phương. Với mục đích này chúng tôi đã sử dụng số liệu sơ cấp và thứ cấp, từ đó tính toán, xử lý số liệu bằng phần mềm Excel để có số liệu hiệu quả sử dụng đất. Kết quả đánh giá cho thấy: toàn huyện có 7 loại hình sử dụng đất (LUT) với 19 kiểu sử dụng đất. Một số LUT cho hiệu quả cao như loại hình chuyên màu và cây công nghiệp hằng năm, một số kiểu sử dụng đất trong LUT 2 lúa - 1 màu, LUT 2 màu - 1 lúa, LUT cây ăn quả là những LUT có triển vọng cho sử dụng đất theo hướng bền vững trong huyện vừa đảm bảo về an toàn lương thực vừa cho sản phẩm hàng hóa theo hướng bền vững. Nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương như: các biện pháp kĩ thuật, đảm bảo tốt công tác thủy lợi, thực hiện dồn điền đổi thửa, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản,...


Từ khóa


Hiệu quả sử dụng đất; sản xuất nông nghiệp; đánh giá; Ngân Sơn; Bắc Kạn.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. V. N. Do, and Q. T. Nguyen, “Evaluating the efficiency of using agricultural land in Thach Thanh district, Thanh Hoa province” (in Vietnamese), Journal of Soil Science, vol. 50, pp. 82-89, 2017.

[2]. N. H. A. Bui, “Solutions to improve economic efficiency in agricultural land use in Yen Bai from 2012 to 2020,” PhD thesis in agriculture, University of Economics and Business Administration, Thai Nguyen University, 2013.

[3]. K. V. B. Nguyen, V. T. Do, B. T. Pham, and V. N. Do, “Current situation and efficiency of using agricultural production land in Y Yen district, Nam Dinh province” (in Vietnamese), Journal of Soil Science, vol. 48, pp. 146-151, 2016.

[4]. T. L. Do, and A. T. Do, Economic land resources. Agricultural publisher, Hanoi, 2007.

[5]. T. B. H. Nguyen, and T. T. T. Nguyen, “Evaluating the efficiency of agricultural land use types in Yen Phuc commune, Van Quan district, Lang Son province” (in Vietnamese), TNU - Journal of Science and Technology, vol. 179, no. 03, pp. 181-186, 2018.

[6]. Bac Kan Statistical Office, Statistical Yearbook 2018, Bac Kan, 2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved