LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH AN GIANG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUỐC TẾ TẠI TỈNH TÀ KEO (1979 -1989) | Huệ | TNU Journal of Science and Technology

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH AN GIANG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUỐC TẾ TẠI TỈNH TÀ KEO (1979 -1989)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/07/20                Ngày hoàn thiện: 28/07/20                Ngày đăng: 04/09/20

Các tác giả

1. Phạm Thị Huệ Email to author, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM
2. Trần Hùng Minh Phương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM

Tóm tắt


Những năm 1975-1989, Khmer Đỏ đã gây ra những tội ác kinh hoàng cho đất nước Campuchia lẫn Việt Nam. Lúc bấy giờ, quân đội Việt Nam buộc phải cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Tuy vậy, đã có nhiều luận điệu xuyên tạc về vấn đề này, làm ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam đối với quốc tế. Thế nên, cần tìm hiểu và phục dựng lại giai đoạn lịch sử này nhằm đánh giá khách quan hơn. Tiêu biểu nhất cho hình ảnh đội quân nhà Phật (Việt Nam) giúp nhân dân Campuchia hồi sinh là lực lượng vũ trang tỉnh An Giang (LLVTTAG) làm nghĩa vụ quốc tế tại Tà Keo (1979-1989). Bằng phương pháp lịch sử và logic, chúng tôi đã khái quát lại những chiến công của LLVTTAG đối với tàn quân Pol Pot ở Tà Keo. Đồng thời, đội quân này còn giúp tỉnh bạn hồi sinh về các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, xã hội. Tà Keo từ một vùng đất hoang tàn sau khi bị Khmer Đỏ tàn phá đã trở thành tỉnh có bước phát triển về mọi mặt. Với những cứ liệu lịch sử đó, bài nghiên cứu góp phần khẳng định tính chính nghĩa của quân đội An Giang nói riêng và Việt Nam nói chung trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Ngoài ra, đây còn là nguồn tư liệu để tham khảo và giảng dạy lịch sử địa phương.


Từ khóa


Khmer Đỏ; Tà Keo; nghĩa vụ quốc tế; lực lượng vũ trang An Giang; Campuchia.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Military headquarters of An Giang province, Topic 2: Summary of 10 years of international service in Cambodia (1979-1988), pp. 40-66, 2013.

[2]. Vietnam Ministry of Defense, 40 years victory the Vietnam-Cambodia War (January 7, 1979) - January 7, 2019). People's Army Publishing House, 2018, pp. 46-296.

[3]. K. Ben, The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975-1979. New Haven and London: Yale University Press, p. 360, 3rd ed, 2008.

[4]. V. D. Tran, Crime certificate of Pol Pot at Ba Chuc tomb, Department of Science, Technology and Environment of An Giang, 1997, p. 10.

[5]. V. T. T. Tran, and K. H. Le, “Ba Chuc tomb - The evidence of Pol Pot - Iêng Xary’s the massacre during the Vietnam - Cambodia war,” Journal of Military History, vol. 325, no. 1, pp. 133-139, 2019.

[6]. University of Social Sciences and Humanities Ho Chi Minh, A number of issues about the war Vietnam – Cambodia. National University Publishing House Ho Chi Minh, 2018, p.121.

[7]. S. V. Vo, “Pol Pot – Iêng Xary's genocide - a crime against humanity,” Journal of Military History, vol. 325, no. 1, pp. 66-68, 2019.

[8]. M. P. Tran, Cambodia in Vietnam-ASEAN relations (1979-1991). National University Press, Ho Chi Minh City, 2019, p. 27.

[9]. H. T. Le, Buddhist army with Chua Thap country. People's Army Publishing House, 2013, p. 53.

[10]. People's Committee of An Giang Province, An Giang Geography, p. 353, 2013.

[11]. The contact group 779, The volunteers in the contact group 779 - Memories of people in 1979-1989. Military Region 7, 2013, p. 229.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved