CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC XEM CÁC ĐOẠN PHIM TIẾNG ANH ĐỂ NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH | Giang | TNU Journal of Science and Technology

CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC XEM CÁC ĐOẠN PHIM TIẾNG ANH ĐỂ NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/07/20                Ngày hoàn thiện: 11/08/20                Ngày đăng: 12/08/20

Các tác giả

Bùi Thị Kiều Giang Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Ứng dụng công nghệ hiện đại và đổi mới đã được thực hiện triệt để trong môi trường giáo dục trong những năm gần đây. Mô hình kết hợp và mô hình đảo ngược đã được áp dụng trong việc dạy và học 4 kỹ năng chính của tiếng Anh, trong đó công nghệ giảng dạy hiện đại và cập nhật mang lại lợi ích trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Nghiên cứu này điều tra sự cảm nhận của sinh viên đối với việc sử dụng xem các đoạn phim bằng tiếng Anh để phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của các em. Mô hình bán thực nghiệm sử dụng kết quả bài thi nói đầu vào, đầu ra của lớp 32 sinh viên thực nghiệm được so sánh với lớp 35 sinh viên nhóm quan sát trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên. Lớp học thực nghiệm đạt được kết quả tích cực từ việc xem phim bằng tiếng Anh này. Sinh viên cảm thấy tích cực và thích thú trong các buổi học giao tiếp tiếng Anh. Như vậy, việc ứng dụng sư phạm này mang đến một công cụ hữu ích và hiệu quả trong việc nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Kết quả của nghiên cứu này là nguồn tham khảo hữu ích đối với nhà hoạch định chính sách giáo dục để đưa ra những sáng kiến trong việc cải tổ và tái thiết việc giảng dạy ngôn ngữ nước ngoài. Hơn nữa, mô hình này có thể được áp dụng vào việc giảng dạy ngôn ngữ tiếng Anh.


Từ khóa


cảm nhận của sinh viên; các đoạn phim tiếng Anh; nhóm thực nghiệm; nhóm quan sát; bán thực nghiệm.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. S. M. Muhammad, “Utilizing Youtube videos to enhance students' speaking skill,” [Unpublished thesis], Sebelas Magret University, 2011. [Online]. Available: https://pdfs.semanticscholar.org/4d18/81f899a599d0c36940f6f3e8e9727e5eed1b.pdf. [Accessed May 10, 2020].

[2]. I. Merita, “The Effectiveness of Using Movies in the EFL Classroom – A Study Conducted at South East European University,” Academic Journal of Interdisciplinary Studies, vol. 2, no. 4, pp.121-132, May 2013, doi: 10.5901/ajis.2012.v2n4p121.

[3]. Z. Wang, “An Analysis on the Use of Video Materials in College English Teaching in China,” International Journal of English Language Teaching, vol. 2, no. 1, pp.23-28, September 2015, doi: 10.5430/ijelt.v2n1p23.

[4]. H. K. Raniah, “Using Movies in EFL Classrooms: A Study Conducted at the English Language Institute (ELI), King Abdul-Aziz University,” English Language Teaching, vol. 9, no. 3, pp. 248-257, February 2016, doi: 10.5539/ elt.v9n3p248.

[5]. K. Laouer, “Investigating the Use of Movie clips and Videos as Motivational and Pedagogical Tools in Teaching and Learning EFL: The Case of Language and Communication Master One Students at Abdelhamid Ibn Badis University,” November 2017, [Unpublished thesis]. [Online]. Available: http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/2626. [Accessed May 10, 2020].

[6]. N. V. F. Liando, R. J. V. Sahetapy and M. G. Maru, “English Major Students’ Perceptions Towards Watching English Movies In Listening And Speaking Skills Development,” Advances in Social Sciences Research Journal, vol. 5, no. 6, pp. 1-16, June 2018, doi: 10.14738/assrj. 56.4627.

[7]. E. Kallinikou and I. Nicolaidou, “Digital Storytelling to Enhance Adults’ Speaking Skills in Learning Foreign Languages: A Case Study,” Multimodal Technologies Interact, vol. 3, no. 3, pp. 1-10, July 2019, doi: 10.3390/mti3030059.

[8]. P. Ur and P. Ur, A course in English language teaching. Cambridge University Press, 2012.

[9]. H. Kayi, “Teaching Speaking: Activities to Promote Speaking in a Second Language,” The Internet TESL Journal, vol. XII, no. 11, November 2006. [Online]. Available: http://iteslj.org/Techniques/Kayi-Teaching Speaking.html. [Accessed May 14, 2020].

[10]. M. Ismaili, “The Effectiveness of Using Movies in the EFL Classroom – A Study Conducted at South East European University,” Academic Journal of Interdisciplinary Studies, vol. 2, no. 4, pp.121-132, May 2013. [Online]. Available: https://www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/view/114. [Accessed May 13, 2020].

[11]. N. Inda, “EFL Students’ Voices: The Role of Youtube in Developing English Competencies,” Journal of Foreign Language Teaching & Learning, vol. 4, no. 1, pp. 57-73, Januray 2019, doi: 10.18196/ftl.4138.

[12]. T. T. T. Quyen and N. V. Loi, “Flipped model for improving students’ English speaking performance,” Can Tho University Journal of Science. vol. 54, no. 2, pp. 90-97, March 2018. Doi: 10.22144/ctu.jen. 2018.012.

[13]. I. Dini, “Supporting Student's English Speaking Achievement Using Video,” International Journal of EFL, vol. 1, no. 1, pp. 45-60, March 2016. doi: 10.21462/ ijefl.v1i1.5.

[14]. A2 Assessing Speaking Performance. Cambridge Assessment English. [Online]. Available: https://www.cambridgeenglish.org/images/168617-assessing-speaking-performance-at-level-a2.pdf. [Accessed: May 15, 2020].

[15]. B1 Preliminary Assessing Speaking Performance. Cambridge Assessment English. [Online]. Available: https://www.cambridgeenglish.org/Images/168618-assessing-speaking-performance-at-level-b1-preliminary.pdf. [Accessed May 15, 2020].

[16]. Z. Dornyei and T. Taguchi, Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration and Processing (2nd ed.). New York: Routledge, 2010.

[17]. L. J. Cronbach, “Coefficient alpha and the internal structure of tests,” Psychometrika, no. 16, pp. 297–334, September 1951, doi: 10.1007/BF02310555.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3387

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved