HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CHÍNH CỦA HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN | Tú | TNU Journal of Science and Technology

HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CHÍNH CỦA HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/07/20                Ngày hoàn thiện: 16/09/20                Ngày đăng: 22/09/20

Các tác giả

1. Lành Ngọc Tú Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Đặng Thị Bích Huệ, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về các hoạt động sinh kế chính của hộ gia đình trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng điều tra của nghiên cứu là 180 hộ (gồm hộ thuần nông, hộ hỗn hợp và hộ phi nông nghiệp) sinh sống tại 03 xã đại diện là Tân Thịnh, Sơn Phú và Bảo Cường. Các dữ liệu thu thập được xử lý, tính toán với một số đại lượng thống kê thông dụng của mẫu quan sát như: giá trị trung bình (Mean), độ lệch chuẩn (SD), sai số chuẩn (SE), hệ số biến động (CV%)… Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nông nghiệp là hoạt động sinh kế chính của người dân địa phương và nguồn thu nhập của hộ cũng chủ yếu từ hoạt động này. Từ thực trạng phân tích, bài báo đã đề xuất một số giải pháp để cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình, bao gồm: Đào tạo nhân lực, lao động, việc làm và đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại; phát triển công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề; đẩy mạnh phát triển Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.


Từ khóa


Giải pháp; hộ gia đình; huyện Định Hóa; sinh kế; tỉnh Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. People's Committee Dinh Hoa district, Economic development report - society Dinh Hoa district in 2019, 2019.

[2]. T. T. Dong, H. L. Tran, T. T. Nguyen, and T. M. H. Hoang, “Livelihood characteristics and factors affecting income of households in Drangphok village Yokdon National Park,” Journal of Forestry science and technology, no. 1, pp. 130-140, 2019.

[3]. H. H. Pham, “Household livelihood development of the H’Mong in Ro Men commune, Dam Rong district, Lam Dong province,” DLU Journal of Science, vol. 9, no. 4, pp. 55-72, 2019.

[4]. T. L. Dao, and V. H. Le, “Impacts of natural calamity on livelihood of ethnic minority in Lao Cai province,” Viet Nam Journal of Earth sciences, vol. 35, no. 4, pp. 342-348, 12/2013.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved