VÀI NÉT VỀ KINH TẾ LONG AN DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (1802-1859) | Đảo | TNU Journal of Science and Technology

VÀI NÉT VỀ KINH TẾ LONG AN DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (1802-1859)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/07/20                Ngày hoàn thiện: 10/09/20                Ngày đăng: 15/09/20

Các tác giả

Nguyễn Minh Đảo Email to author, Trường Trung học cơ sở Qui Đức

Tóm tắt


Hiện nay, các công trình nghiên cứu về Long An chủ yếu là phong trào đấu tranh cách mạng còn Long An dưới triều Nguyễn đặc biệt là kinh tế chưa được các nhà nghiên cứu luận bàn. Thông qua khảo cứu, phân tích các nguồn tài liệu, bài báo phản ánh những nét cơ bản về tình hình kinh tế cũng như tái hiện diện mạo nền kinh tế Long An trong nửa đầu thế kỉ XIX. Dưới triều Nguyễn, kinh tế Long An có nhiều chuyển biến góp phần ổn định xã hội, đời sống cư dân được đảm bảo, tạo nguồn thu lớn cho nhà nước góp phần thúc đẩy kinh tế Nam Bộ phát triển. Song song đó, đã đặt ra cho chính quyền nơi đây những thách thức về công tác quản lý hành chính, kinh tế, trật tự trị an. Ở khía cạnh khác, bài viết có ý nghĩa thực tiễn trong việc nghiên cứu hoạch định các chính sách quản lý kinh tế Long An trong giai đoạn hiện nay. Đây là nguồn tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử địa phương Long An, góp phần làm phong phú nguồn tư liệu trong việc nghiên cứu về kinh tế Nam Bộ dưới triều Nguyễn.


Từ khóa


Kinh tế Long An; Long An dưới triều Nguyễn; triều Nguyễn; Long An; kinh tế.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. M. D. Nguyen, “Long An Border from the first half of the nineteenth century to 1859,” TNU Journal of Science & Technology, vol. 205, no. 12, pp. 109-116, 2019.

[2]. National Historiographer’s Office of the Nguyen dynasty, Dai Nam politics, vol. 1. Vietnam Education Publishing House Limited Company, 2002.

[3]. K. U. Mai, Agricultural encouragement policy under the reign of Emperor Minh Mang. Vietnam Culture and Information Publishing House, Hanoi, 1996.

[4]. National Historiographer’s Office of the Nguyen dynasty, Nguyen dynasty national atlas, vol. 2. Lao Dong Publishing House, 2012.

[5]. T. T. L. Tran, Land ownership and cultivation in Southern Vietnam in the first half of the nineteenth century. Ho Chi Minh City General Publishing House, Ho Chi Minh City, 1994.

[6]. H. D. Trinh, General chronicle of Gia Dinh Citadel, translated by Pham Hoang Quan. Ho Chi Minh City General Publishing House, 2019.

[7]. C. B. Huynh, Nguyen Dynasty's Education & Confucian examination system (1802-1919). Thuan Hoa Publishing House, Hue, 2018.

[8]. H. P. Vu, Vietnam's handicraft industry 1858 – 1945. Social Science Publishing House, 1996.

[9]. H. T. Bui, and H. P. Vu, Vietnam's industrial Economy and Technological Development under the Nguyen Dynasty. Thuan Hoa Publishing House, Hue, 1998.

[10]. P. H. Nguyen, and T. T. H. Tran, “Agricultural products in South Vietnam during the seventeenth and eighteenth centuries,” Journal of Historical Studies, no. 9, pp. 26-33, 2010.

[11]. S. Nam, Old Gia Dinh Land. Ho Chi Minh City General Publishing House, 1984.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved