VIỆC THU THUẾ TRONG LÀNG XÃ QUA TƯ LIỆU HƯƠNG ƯỚC CẢI LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN | Nga | TNU Journal of Science and Technology

VIỆC THU THUẾ TRONG LÀNG XÃ QUA TƯ LIỆU HƯƠNG ƯỚC CẢI LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/03/19                Ngày đăng: 21/03/19

Các tác giả

1. Đỗ Hằng Nga Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Quốc Tuấn, Nhà xuất bản ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm tái hiện hoạt động thu thuế thường kỳ của xã hội nông thôn trước năm 1945 thông qua nguồn tư liệu địa phương. Từ đó, rút ra một số đặc điểm của vấn đề nghiên cứu trong giai đoạn lịch sử cụ thể. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở xử lý các dữ liệu từ hương ước ra đời vào nửa đầu thế kỷ XX (hương ước cải lương). Việc tái hiện cho thấy nhiều nét đặc sắc trong việc thu thuế của các làng xã truyền thống dưới sự cai trị của chính quyền thuộc địa, phản ánh mối quan hệ giữa chính quyền và làng xã, cũng như bản chất của chính quyền cai trị thời cận đại.


Từ khóa


thuế, làng xã, tư liệu, hương ước, trước năm 1945

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved