KHẢO SÁT NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC HỌC KỸ NĂNG NGHE CỦA SINH VIÊN BÁC SĨ Y KHOA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Trang | TNU Journal of Science and Technology

KHẢO SÁT NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC HỌC KỸ NĂNG NGHE CỦA SINH VIÊN BÁC SĨ Y KHOA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/08/20                Ngày hoàn thiện: 19/10/20                Ngày đăng: 20/10/20

Các tác giả

1. Nguyễn Quỳnh Trang Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Dương Công Đạt, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
3. Đặng Phương Mai, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm hiểu những khó khăn của nghe hiểu mà sinh viên bác sĩ Y khoa năm thứ nhất trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên gặp phải khi học tiếng Anh1 và tiếng Anh 2, từ đó đề xuất một số giải pháp để cải thiện kỹ năng nghe hiểu cho sinh viên. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để thu thập dữ liệu qua bảng câu hỏi điều tra và phỏng vấn. Kết quả từ khảo sát chỉ ra rằng, những khó khăn chủ yếu mà sinh viên gặp phải khi học kỹ năng nghe liên quan đến hai yếu tố chính: từ người nói, và từ người nghe. Cụ thể, những khó khăn của sinh viên khi nghe gồm có ngữ điệu của câu, trọng âm của từ, tốc độ, âm cuối, các hình thức nuốt âm và nối âm, thiếu từ vựng chuyên ngành, thiếu kiến thức cơ bản và chuyên ngành y. Nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp thích hợp để việc học kỹ năng nghe của sinh viên tích cực và hiệu quả hơn trong lớp học.


Từ khóa


Tiếng Anh giao tiếp; kỹ năng nghe; kỹ năng nghe hiểu; những khó khăn trọng việc học kỹ năng nghe; những khó khăn khi học nghe hiểu

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. M. Flavia, and L. Enachi-Vasluianu, “The Importance Of Elements Of Active Listening In Didactic Communication: A Student’S Perspective,” CBU International Conference Proceedings, ISE Research Institute, vol. 4, no. 0, pp. 332-335, 2016.

[2]. A. Hamouda, "An Investigation of Listening Comprehension Problems Encountered by Saudi Students in the EL Listening Classroom," International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, vol. 2, no. 2, pp. 113-155, April 2013. [Online]. Available: https://pdfs.semanticscholar.org/b811/984d6e30068a62a970b1f75b2e701e0b159e.pdf?_ga=2.265239559.969429323.1597925080-669699048. 1587711147. [Accessed: May 12, 2020]

[3]. A. P. Gilakjani, and M. R. Ahmadi, "A Study of Factors Affecting EFL Learners' English Listening Comprehension and the Strategies for Improvement," Journal of Language Teaching and Research, vol. 2, no. 5, pp. 977-988, 2011.

[4]. J. Flowerdew, and L. Miller, “Student Perceptions, Problems and Strategies in Second Language Lecture Comprehension,” RELC Journal, vol. 23, no. 2, pp. 60-80, December 1992. [Online]. Available: https://doi.org/10.1177/00336882920230020. [Accessed: May 12, 2020].

[5]. N. T. T. Thao, “The Difficulties in Learning Listening of first-year students at Hanoi National University of Education,” ULIS, VNU, 2013. [Online]. Available: http://repository.ulis.vnu.edu.vn/bitstream/ULIS_123456789/2037/1/Nguyen%20Thi%20Thu%20Thao_qh09.e5_GHP_edited%20%28pdf.io%29.pdf. [Accessed: May 12, 2020].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3513

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved