VẬN DỤNG MỘT SỐ LÝ THUYẾT DẠY HỌC TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG | Nam | TNU Journal of Science and Technology

VẬN DỤNG MỘT SỐ LÝ THUYẾT DẠY HỌC TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 27/08/20                Ngày hoàn thiện: 16/09/20                Ngày đăng: 22/09/20

Các tác giả

Nguyễn Danh Nam Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, cần phải thay đổi mô hình giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học ở trường phổ thông. Bài viết trình bày một số lý thuyết dạy học là nền tảng lý luận cho một số phương pháp dạy học hiện đại đang được áp dụng tại các trường học hiện nay. Tác giả phân tích những ưu điểm và hạn chế của từng lý thuyết dạy học, các nguyên tắc và ứng dụng trong thực tiễn dạy và học. Trên cơ sở đó, tác giả làm rõ định hướng đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực của học sinh ở trường phổ thông, qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.


Từ khóa


Lý thuyết dạy học; quan điểm dạy học; phương pháp dạy học; kỹ thuật dạy học; đổi mới giáo dục.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. D. T. Thai, Some basic issues of the modern education (in Vietnamese). Hanoi: Educational Publishing House, 1999.

[2]. Ministry of Education and Training, Circular No.32/2018/TT-BGDĐT dated on 26/12/2018
of Minister of Ministry of Education and Training on promulating general education curriculum,
Hanoi, 2018.

[3]. P. Alan, Ways of learning: Learning theories and learning styles in the classroom. London: Routedge Publisher, 2009.

[4]. D. A. Kolb, Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 2015.

[5]. T. H. Nguyen, “Competence-based teaching and assessing in education: some basic theoretical issues,” (in Vietnamese), VNU Journal of Science, Educational Research, vol. 30, no. 2, pp. 56-64, 2014.

[6]. S. Downes, “What connectivism is?,” Online Connectivism Conference, University of Manitoba, 2007.

[7]. T. P. H. Tran, “Using positive reinforcement in teaching based on B.F. Skinner’s viewpoint” (in Vietnamese), Journal of Education, vol. 332, no. 2, pp. 29-30, 2014.

[8]. T. N. Phan, Theories for developing human psychology (in Vietnamese). Hanoi: University of Education Publishing House, 2002.

[9]. T. D. Le, “Measures for developing career orientation capacity for high school students,” (in Vietnamese), Journal of Science, Hanoi National University of Education, vol. 65, no. 7, pp. 57-67, 2020.

[10]. T. L. H. Le, T. T. Luu, and T. L. A. Nguyen, “Approaching constructivism theory in teaching and learning,” (in Vietnamese), Journal of Education, Special Issue May, pp.117-119, 2016.

[11]. V. D. Tran, “Theory of interdependence interaction with the sociality and cognitive learning theory - Framework of interactive teaching method,” (in Vietnamese), Journal of Education, Special Issue May, pp. 99-101, 2015.

[12]. S. Bharath, and E. Lyn, Theories of mathematics education: Seeking new frontiers. London: Springer, 2010.

[13]. T. B. T. Le, “Study on mathematics teaching situations in the calculator environment with software emulator,” (in Vietnamese), VNU Journal of Science, Educational Research, vol. 30, no. 2, pp.19-27, 2014.

[14]. T. M. T. Le, “Building the model flipped classroom at the University,” (in Vietnamese), Journal of Science, Hanoi National University of Education, vol. 61, no. 3, pp. 20-27, 2016.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved