NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH KẾ NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG SỐNG DỰA VÀO RỪNG TẠI KHU VỰC RỪNG ĐẶC DỤNG ATK ĐỊNH HÓA, THÁI NGUYÊN | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH KẾ NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG SỐNG DỰA VÀO RỪNG TẠI KHU VỰC RỪNG ĐẶC DỤNG ATK ĐỊNH HÓA, THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/09/20                Ngày hoàn thiện: 08/01/21                Ngày đăng: 13/01/21

Các tác giả

1. Nguyễn Tuấn Hùng Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Công Quân, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Vũ Đức Công, Chi cục Kiểm Lâm, thành phố Thái Nguyên
4. Đào Hồng Thuận, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế của người dân địa phương sống dựa vào tài nguyên rừng tại 03 xã vùng đệm khu rừng đặc dụng ATK Định Hóa, Thái Nguyên gồm Phú Đình, Điềm Mạc và Thanh Định. Để có được kết quả, nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn 135 hộ có liên quan đến quản lý rừng tại 03 xã theo cách thức chọn mẫu phân tầng (45 hộ khá, 45 trung bình và 45 nghèo). Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh kế của người dân được xác định bằng hàm tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy người dân ở đây còn phụ thuộc vào tài nguyên rừng là rất lớn, trong đó hộ khá: 46,11%, hộ trung bình  48,25% và hộ nghèo 42,08%. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế (thu nhập) của người dân được thể hiện thông qua mô hình sau: thunhap = -4,531 + 3,169 taphuanqlbvr + 0,00049 dientich + 1,333 laodong + 7,022 hocvan + 0,563 tuoi. Từ phương trình cho thấy trình độ học vấn của chủ hộ có ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình với có mức ý nghĩa 100%.


Từ khóa


ATK Định Hóa; Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu; Rừng đặc dụng; Sinh kế; Vùng đệm

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] P. Vedeld, A. Angelsen, J. Bojö, E. Sjaastad, and G. K. Berg, “Forest environmental incomes and the rural poor,” Forest Policy and Economics, vol. 9, no. 7, pp. 869-879, 2007, doi: 10.1016/j.forpol.2006.05.008.

[2] I. Scoones, “Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis,” IDS Working Paper, vol. 72, pp 1-22, 1998.

[3] R. Chambers, and G. R. Conway, “Sustainable Rural Livelihoods, Practical Concepts for the 21st Century,” IDS Discussion Paper, no. 296, pp. 1-29, 1992.

[4] H. K. Phuong, A. T. Do, V. T.Nguyen, H. L.Dinh, and D. D.Nguyen. “Forest management situation Dinh Hoa District of Thai Nguyen Province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 88, no. 12, pp. 9-15, 2011.[5] V. T. Vo, and C. D. Le, “Factors affecting the results of household livelihoods in the Mekong Delta,” Journal of Science, Can Tho University, Part D: Political Science, Economics and Law, vol. 38, pp. 120-129, 2015.

[6] Q. N. Nguyen, and V. B.Trinh, “Factors affecting the income of ethnic minorities in the Cuu Long river delta,” Can Tho University, Journal of Science, vol. 18a, pp. 240-250, 2011.

[7] V. Q. Khuc, Q. B. Tran, and L. S. Hoang, “Analysis of factors affecting income diversification of households in buffer zone of U Minh Ha, Ca Mau National Park,” Journal of Agriculture and Rural Development, no. 01, pp. 118-125, 2016.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved