ẢNH HƯỞNG CỦA TƯỚI NƯỚC BỔ SUNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LẠC VỤ XUÂN TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI | Quất | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA TƯỚI NƯỚC BỔ SUNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LẠC VỤ XUÂN TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 28/09/20                Ngày hoàn thiện: 10/01/21                Ngày đăng: 13/01/21

Các tác giả

1. Nguyễn Ngọc Quất, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
2. Vũ Ngọc Thắng Email to author, Khoa Nông Học - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc L14 trong điều kiện vụ Xuân tại Gia Lâm, Hà Nội. Thí nghiệm gồm 8 công thức tưới nước bổ sung được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh, 3 lần nhắc lại bao gồm: CT 1: Không tưới (Đối chứng); CT 2: Tưới nước giai đoạn cây con; CT 3: Tưới nước giai đoạn ra hoa rộ; CT 4: Tưới nước giai đoạn quả chắc; CT 5: Tưới nước giai đoạn cây con + giai đoạn ra hoa rộ; CT 6: Tưới nước giai đoạn cây con + giai đoạn quả chắc; CT 7: Tưới nước giai đoạn cây con + giai đoạn ra hoa rộ + giai đoạn quả chắc; CT 8: Tưới nước giai đoạn ra hoa rộ + giai đoạn quả chắc. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tưới nước bổ sung cho giống lạc L14 ở các giai đoạn ra hoa rộ, giai đoạn quả chắc có tác dụng kéo dài thời gian sinh trưởng, tăng diện tích lá, tăng hiệu suất huỳnh quang diệp lục và năng suất cho giống lạc L14. Công thức tưới nước bổ sung ở giai đoạn ra hoa rộ (CT 3) là công thức cho năng suất thực thu và hiệu quả kinh tế cao (3,12 tấn/ha).


Từ khóa


Cây lạc; Tưới nước; Sinh trưởng; Năng suất; Vụ Xuân

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] N. Magagula, M. P. Mabuza, and N. Zubuko, “Effects of plant density and planting pattern on growth and seed yield of groundnuts [Arachis hypogaea (L.)] in the Wet Middleveld of Eswatini,” Asian Plant Research Journal, vol. 3, no. 2, pp. 1-12, 2019.

[2] E. G. Kamara, N. S. Olympio, and J. Y. Asibuo, “Effect of calcium and phosphorus fertilizer on the growth and yield of groundnut (Arachis hypogaea L.),” International Research Journal of Agricultural Science and Soil Science, vol. 1, no. 8, pp. 326-331, 2011.

[3] V. N. Thang, and V. D. Chinh, “Effect of covered materials on growth, development and yield of groundnut variety L14 in condition autumn season at Gia Lam district, Hanoi city,” Vietnam Journal of Agricultural Sciences, vol. 5, no. 3, pp. 23-31, 2007.

[4] V. N. Thang, N. T. Yen, N. T. Diem, N. N. Quat, and T. A. Tuan, “Effect of phosphorus fertilizer dose and different types of mulching on growth, development and yield of L14 variety in spring season at Gialam – Hanoi,” Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology, vol. 11, no. 96, pp. 83-90, 2018.

[5] V. N. Thang, N. H. Hieu, T. A. Tuan, D. H. Gioi, V. D. Chinh, and L. K. Tuong, “Effect of drought stress on growth and yield of L14 groundnut variety in nethouse condtion,Journal of Science - Tay Bac University, vol. 4, no. 3, pp. 80-88, 2016.

[6] V. N. Thang, N. N. Lam, T. A. Tuan, N. N. Quat, and L. T. T. Cham, “Effect of salinity on germination, growth and yield of two groundnut varieties (L14 and L27),” Can Tho University Journal of Science, vol. 53, pp. 123-133, 2017.

[7] S. A. H. Hussainy, and S. Arivukodi, “Effect of irrigation regimes on the growth, yield and water use efficiency under groundnut based intercropping system: A review,” International Journal of Chemical Studies, vol. 7, no. 6, pp. 691-698, 2020.

[8] S. Pervin, M. S. Islam, A. R. Akanda, M. S. Rahman, and A. J. Mila, “Effect of irrigation levels on the yield of groundnut,” International Journal of Experimental Agriculture, vol. 4, no. 1, pp. 17-21, 2014.

[9] Ministry of Agriculture and Rural Development, Decision No. 5310/BNN-KHKT 29 November, 2002 The decision to officially recognize the peanut variety L14 for the northern province, 2002.

[10] Ministry of Agriculture and Rural Development, QCVN 01-57: 2011/BNNPTNN, National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Groundnut varieties, 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved