KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG BẰNG NẸP KHÓA ĐIỀU TRỊ GÃY VÙNG MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN | Tráng | TNU Journal of Science and Technology

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG BẰNG NẸP KHÓA ĐIỀU TRỊ GÃY VÙNG MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/10/20                Ngày hoàn thiện: 28/10/20                Ngày đăng: 31/10/20

Các tác giả

1. Triệu Quốc Tráng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
2. Nguyễn Vũ Hoàng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
3. Hoàng Minh Nam Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo đánh giá kết quả điều trị cho 66 bệnh nhân gãy vùng mấu chuyển xương đùi bằng nẹp khóa tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và phân tích một số yếu tố liên quan tới kết quả điều trị. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả cho thấy kết quả điều trị rất tốt là 19 bệnh nhân (28,8%); tốt 18 bệnh nhân (27,3%); trung bình là 27 (40,9%) và kém là 02 bệnh nhân (3%). Có mối liên quan giữa việc có tổn thương phối hợp và độ tuổi (< 60 và ≥ 60) tới kết quả điều trị của bệnh nhân (p < 0,01). Kết quả điều trị phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp khóa cho bệnh nhân gãy vùng mấu chuyển xương đùi tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là rất tốt.


Từ khóa


Gãy vùng liên mấu chuyển; nẹp khóa; nẹp DHS; gãy xương hông; kết hợp xương bằng nẹp khóa

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. J. Kazley, and K. Bagchi, Femoral Neck Fractures. StatPearls Publishing, Treasure Island, 2020.

[2]. C. Boulton et al., National Hip Fracture Database (NHFD) annual report 2017. London: Royal College of Physicians, 2017.

[3]. S. C. Mears, and S. L. Kates, “A Guide to Improving the Care of Patients with Fragility Fractures,” Edition 2. Geriatric orthopaedic surgery & rehabilitation, vol. 6, no. 2, pp. 58-120, 2015.

[4]. R. Burge et al., “The cost of osteoporotic fractures in the UK: Projections for 2000-2020,” Journal of Medical Economics, vol. 4, pp. 51-62, 2008.

[5]. L. T. Ha et al., “Clinical, bone density and complications in patients with fracture neck of femur,” Internal medicine, vol. 4, pp. 47-52, 2009.

[6]. T. M. Hung, and T. T. Dung, “Evaluate the result of partial hip replacement for intertrochanteric fracture in elder patients,” 2014. [Online]. Available: http://yhqs.vn/yhqs/82/danh-gia-ket-qua-phau-thuat-thay-khop-hang-ban-phan-dieu-tri-gay-lien-mau-chuyen-xuong-dui-o-nguoi-cao-tuoi.htm. [Accessed Aug. 24, 2020].

[7]. N. V. T. Luu, “Evaluation of surgical treatment results for femoral inter-leg fracture with a locking brace 2014,” Second degree specialist. Thesis, University of Medicine Pham Ngoc Thach: Ho Chi Minh city, 2014.

[8]. N. H. Thanh, “Evaluate the treatment results of Inter-trochanteric Fractures with locking brace combination at Viet Duc Hospital,” PhD. Thesis, Hanoi Medical University, Hanoi, 2018.

[9]. N. V. Ngau, “Research on treatment of Inter-trochanteric Fractures with Dynamic hip screw,” Second degree specialist Thesis, Vietnam Military Medical University, Hanoi, 2017.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved