NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ VÀ MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU TƯƠNG CÚC BÓNG TẠI HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN | Ánh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ VÀ MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU TƯƠNG CÚC BÓNG TẠI HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/10/20                Ngày hoàn thiện: 29/01/21                Ngày đăng: 31/01/21

Các tác giả

1. Vũ Thị Ánh Email to author, Công ty cổ phần Khoa học sự sống
2. Trần Minh Quân, Công ty cổ phần Khoa học sự sống
3. Lê Sỹ Lợi, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Duyên, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Thế Cường, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành trong vụ Xuân 2019 tại Thái Nguyên, gồm hai thí nghiệm độc lập: Ảnh hưởng của thời vụ trồng và ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến sinh trưởng và năng suất giống đậu tương Cúc bóng tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở thí nghiệm thời vụ, thời vụ trồng ngày 01/3 cho kết quả tốt hơn về chiều cao cây, cành cấp 1, chỉ số diện tích lá so với các công thức khác. Thời vụ này cho năng suất lý thuyết đạt 33,45 tạ/ha và năng suất thực thu đạt 25,98 tạ/ha, cao hơn so với các thời vụ còn lại. Ở thí nghiệm mật độ, mật độ gieo 20 cây/m2 có số cành cấp 1, tổng số quả chắc, khối lượng nghìn hạt cao hơn mật độ trồng dày (40 cây/m2), tuy nhiên năng suất lý thuyết và năng suất thực thu thấp hơn. Ở mật độ 30 cây/m2, năng suất lý thuyết đạt 36,65 tạ/ha và năng suất thực thu đạt  20,27 tạ/ha, cao hơn hẳn các công thức thí nghiệm với các mật độ gieo trồng còn lại.


Từ khóa


Đậu tương; Thời vụ; Mật độ; Năng suất; Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. D. Ngo, D. L. Tran, V. L. Tran, T. D. Do, and T. D. Pham, Soybean. Agriculture Publishing House, Hanoi, 1999.

[2] T. X. Luu, H. T. L Trieu, and T. K. Tran, “Study affecting some technical measuares to growth, development and productility of DT51 soybean in Bao Yen district Lao Cai province,” (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, no. 08, pp. 409-414, 2020.

[3] D. L. Tran, A. James, and N. T. Q “Study the effects of varieties and sowing date on soybean growth, development and yield in mountainous areas,” (in Vietnamese), National soybean comference in Viet Nam, Ha Noi, 22-23 March 2001, pp. 182-197.

[4] T. P. Ninh, and D. C. Vu, “Determination of optimal planting density for soybean cultivar D140
grown in the Red River Delta,” (in Vietnamese), Vietnam Journal of Agricultural Sciences, no. 2, pp. 91-95, 2003.

[5] T. H. T. Pham, V. D. Tran, T. T. Tran, and T. N. Vu, “Study on the effects of density and fertilizer on growth and yield of DT51 soybean in summer-autumn season at Thai Nguyen,” (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, no. 11, pp. 76-82, 2020.

[6] T. H. Nguyen, V. C. Duong, M. Q. Tran, H. N. Vu, and T. T Ma, “Preliminary report on the distribution, morphology and genetics of Cuc bong soybean in Vo Nhai district, Thai Nguyen province,” (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, no. 14, pp. 23-30, 2019.

[7] Ministry of Agriculture and Rural Development, National technical regulation on testing value of cultivation and use of soybean varieties, QCVN 01-58 : 2011/BNNPTNT, 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved