ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG PAH TRONG TRO XỈ ĐÁY LÒ ĐỐT RÁC PHÁT ĐIỆN | Mai | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG PAH TRONG TRO XỈ ĐÁY LÒ ĐỐT RÁC PHÁT ĐIỆN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/03/19                Ngày đăng: 22/03/19

Các tác giả

1. Ngô Trà Mai Email to author, Viện Vật lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2. Vũ Đức Toàn, Trường Đại học Thủy Lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tóm tắt


Bài báo đề cập đến việc nghiên cứu thành phần PAH có trong tro xỉ đầu ra của 02 lò đốt rác phát điện tại Nhà máy rác Việt Hùng và Nhà máy rác Đan Phượng. Lựa chọn phân tích 13 PAH theo QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại cho các loại mẫu: chất thải sinh hoạt đốt theo công nghệ martin, plasma; chất thải công nghiệp phối trộn với chất thải nguy hại. Kết quả cho thấy: có sự tồn tại của 13/13 hợp chất PAH trong tro xỉ lò đốt rác phát điện; chênh lệch hàm lượng giữa các chỉ tiêu PAH là khá lớn, tối đa khoảng 102 lần; hàm lượng PAH ở các loại mẫu là khác nhau phụ thuộc vào: chất thải đầu vào, nhiệt độ, công nghệ đốt. 13 chỉ tiêu phân tích đều cho kết quả dưới ngưỡng QCVN 07, như vậy nếu xét riêng về PAH thì tro xỉ lò đốt rác phát điện không phải là chất thải nguy hại. Đây là cơ sở để Nhà máy và các cơ quan chức năng có phương thức quản lý và xử lý phù hợp theo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Từ khóa


Tro xỉ, lò đốt, PAH, chất thải rắn, chất thải nguy hại

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved