NGHIÊN CỨU BIẾN NẠP GEN GmDREB6 THÔNG QUA AGROBACTERIUM TUMEFACIENS Ở GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT22 | Phutthakone | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU BIẾN NẠP GEN GmDREB6 THÔNG QUA AGROBACTERIUM TUMEFACIENS Ở GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT22

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/12/20                Ngày hoàn thiện: 30/12/20                Ngày đăng: 18/01/21

Các tác giả

1. Vaciaxa Phutthakone, Trường Cao đẳng Sư phạm Khang Khay, Xiêng Khoảng
2. Trần Thị Hồng, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
3. Phạm Thị Thanh Nhàn, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
4. Vũ Thị Thu Thủy, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
5. Chu Hoàng Mậu Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Các nghiên cứu về nhân tố phiên mã thuộc phân họ DREB đã xác nhận rằng GmDREB6 liên quan đến khả năng chịu mặn ở cây đậu tương. Trong báo cáo này, gen GmDREB6 được sử dụng để biến nạp vào 450 mảnh lá mầm của giống đậu tương ĐT22 thông qua Agrobacterium tumefaciens mang vector chuyển gen pBI121_GmDREB6. Trong số các mẫu được lây nhiễm bởi A. tumefaciens tái tổ hợp đã có 185 mẫu tạo chồi và có 583 chồi được tạo ra. Sau chọn lọc bằng kanamycin trong môi trường SIM và SEM đã thu được 109 chồi chuyển sang môi trường ra rễ, kết quả có 53 cây được trồng trên giá thể và 12 cây sinh trưởng bình thường trong điều kiện nhà lưới. Phân tích phân tử của 12 dòng cây chuyển gen ở thế hệ T0 đã có 8 dòng dương tính với PCR, hiệu suất chuyển gen ở giai đoạn phân tích là 1,78%.


Từ khóa


Biến nạp di truyền; Chịu mặn; Đậu tương chuyển gen; Gen GmDREB6; Nách lá mầm

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. M. Chu, T. T. H. Nguyen, V. T. T. Nguyen, and H. H. Chu, Genes and drought tolerance properties of soybean plants. Viet Nam National University Publishing House, Hanoi, 2011.

[2] Z. S. Xu, M. Chen, L. C. Li, and Y. Z. Ma, “Functions and application of the AP2/ERF transcription factor family in crop improvement,” Journal of Integrative Plant Biology, vol. 53, pp. 570-585, 2011.

[3] D. Kizis, V. Lumbreras, and M. Pages, “Role of AP2/EREBP transcription factors in gene regulation during abiotic stress,” FEBS letters, vol. 498, pp. 187-189, 2001.

[4] M. Tang, J. Sun, Y. Liu, F. Chen, and S. Shen, “Isolation and functional characterization of the JcERF gene, a putative AP2/EREBP domain-containing transcription factor, in the woody oil plant Jatropha curcas,” Plant Molecular Biology, vol. 63, pp. 419-428, 2007.

[5] T. H. Phang, G. H. Shao, and H. M. Lam, “Salt tolerance in soybean,” Journal of Integrative Plant Biology, vol. 50, pp. 1196-1212, 2008.

[6] X. Zhang, Y. Tang, Q. Ma, C. Yang, Y. Mu, H. Suo, L. Luo, and H. Nian, “OsDREB2A, a rice transcription factor, significantly affects salt tolerance in transgenic soybean,” PLoS One, vol. 8, e83011, 2013, doi: 83010.81371/journal.pone.0083011.

[7] T. X. Dao, M. T. Ho, T. T. T. Vu, V. S. Le, and H. M. Chu, “Cloning and Overexpression of GmDREB2 Gene from a Vietnamese Drought-resistant Soybean Variety,” Brazilian Archives of Biology and Technology, vol. 58, pp. 651-657, 2015.

[8] Q. H. Nguyen, L. T. K. Vu, L. T. N. Nguyen, N. T. T. Pham, Y. T. H. Nguyen, S. V. Le, and M. H. Chu, “Overexpression of the GmDREB6 gene enhances proline accumulation and salt tolerance in genetically modified soybean plants,” Scientific Reports, vol. 9, Article number: 19663, 2019, doi: 10.1038/s41598-019-55895-0.

[9] T. T. N. Pham, H. Q. Nguyen, T. N. L. Nguyen, X. T. Dao, D. T. Sy, V. S. Le, and H. M. Chu, “Overexpression of the GmDREB2 gene increases proline accumulation and tolerance to drought stress in soybean plants,” Australian Journal of Crop Science, vol. 14, pp. 495-503, 2020.

[10] D. M. C. Nguyen, T. C. Nguyen, T. N. Nguyen, T. L. A. Nguyen, T. T. Nguyen, T. X. Pham, and N. T. Quach, “Evaluation of salinity tolerance of some popular soybean varieties in Vietnam,” Vietnam Journal of Agricultural Science and Technology, vol. 74, pp. 60-66, 2017.

[11] T. N. L. Nguyen, P. Vaciaxa, T. M. T. Lo, T. H. Y. Nguyen, T. T. N. Pham, V. S. Le, and H. M. Chu, “Design of Construct Carrying GmDREB6 to Enhance Soybean Gene Expression Related to Abiotic Stress Response,” European Journal of Engineering Research and Science, vol. 4, no. 6, pp. 135-139, 2019.

[12] T. Murashige, and F. Skoog, "A Revised Medium for Rapid Growth and Bio Assays with Tobacco Tissue Cultures," Physiologia Plantarum, vol. 15, pp. 473-497, 1962.

[13] P. M. Olhoft, C. M. Donovan, and D. A. Somers, “Soybean (Glycine max) transformation using mature cotyledonary node explants,” Methods in molecular biology, vol. 343, pp. 385-396, 2006.

[14] T. H. Nguyen, H. M. Chu, H. H. Chu, and V. S. Le, “Study on regeneration and genetic transformation via cotyledons node of two soybean varieties (Glycine max (L.) Merrill) DT12 and DT84 by Agrobacterium,Vietnamese Journal of Biotechnology, vol. 8, pp. 1305-1310, 2011.

[15] M. A. Saghai-Maroof, K. M. Soliman, R. A. Jorgensen, and R. W. Allard, “Ribosomal DNA spacer-length polymorphisms in barley: Mendelian inheritance, chromosomal location and population dymnamics,” Proceedings of the National Academy of Sciences USA, vol. 81, pp. 8014- 8018, 1984.

[16] T. Yamada, K. Takagi, and M. Ishimoto, “Recent advances in soybean transformation and their application to molecular breeding and genomic analysis,” Breeding Science, vol. 61, pp. 480-494, 2012.

[17] M. M. Paz, H. Shou, Z. Guo, Z. Zhang, A. K. Banerjee, and K. Wang, “Assessment of conditions affecting Agrobacterium-mediated soybean transformation using the cotyledonary node explant,” Euphytica, vol. 136, pp. 167-179, 2004.

[18] T. C. H. Tran, "Research on the transgenic response-ability of soybean varieties grown in Vietnam," Vietnamese Journal of Agriculture and Rural Development, vol. 18, pp. 11-16, 2007.

[19] T. T. H. Nguyen, T. N. D. Tran, T. H. Nguyen, H. M. Chu, V. S. Le, and H. H. Chu, "In vitro regeneration system development in soybean plants (Glycine max L. Merrill) for gene transfer," TNU Journal of Science and Technology, vol. 52, pp. 82-88, 2009.

[20] T. M. T. Lo, T. H. T. Le, H. H. Chu, and H. M. Chu "Research on the creation of transgenic soybean plants resistant to soybean mosaic virus and yellow bean mosaic virus," TNU Journal of Science and Technology, vol. 118, pp. 111-115, 2014.

[21] T. S. Lo, “Study on characterization and transformation of GmEXP1 gene related to the root development of soybean,” Ph.D. thesis in Biology, Thai Nguyen University, 2015.

[22] H. Q. Nguyen, T. H. T. Le, T. N. L. Nguyen, T. G. Nguyen, D. T. Sy, Q. T. Tu, T. T. T. Vu, V. S. Le, H. M. Chu, and T. K. L. Vu, “Overexpressing GmCHI1A increases the isoflavone content of transgenic soybean (Glycine max (L.) Merr.) seeds,” In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, doi: 10.1007/s11627-020-10076-x.

[23] T. T. H. Nguyen, “Isolation, creating point mutation in P5CS gene related to drought tolerance and genetic transformation of P5CSm gene into Vietnamese soybean plants,” Ph.D. thesis in Biology, Thai Nguyen University, 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved