XÁC ĐỊNH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO HƯỚNG ĐÔ THỊ HÓA TẠI THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN | Bẩy | TNU Journal of Science and Technology

XÁC ĐỊNH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO HƯỚNG ĐÔ THỊ HÓA TẠI THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/01/21                Ngày hoàn thiện: 29/01/21                Ngày đăng: 31/01/21

Các tác giả

1. Lê Văn Bẩy Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Anh Tài, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết chỉ ra 9 nhân tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: (1) Điều kiện tự nhiên; (2) Kết cấu hạ tầng; (3) Khoa học kỹ thuật; (4) Nguồn nhân lực; (5) Sự liên kết trong sản xuất; (6) Sự kết nối giữa doanh nghiệp với nông dân, hộ sản xuất; (7) Sự phát triển của khu công nghiệp và đô thị; (8) Sự hỗ trợ vốn của Nhà nước; (9) Chính sách phát triển kinh tế nông thôn của Nhà nước. Các nhân tố này được xây dựng thông qua các biến quan sát. Sau khi thông qua các kỹ thuật phân tích, tác giả đã loại bỏ các biến không tin cậy cuối cùng xây dựng được phương trình hồi quy bội. Mô hình chỉ ra, hai yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới tại thị xã Phổ Yên là yếu tố sản xuất và yếu tố hỗ trợ vốn của địa phương và Nhà nước. Kết quả này hết sức quan trọng để địa phương có căn cứ tập trung trong việc đưa ra các giải pháp phù hợp và có sự đầu tư đúng hướng trong phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương.


Từ khóa


Nhân tố; Phát triển kinh tế; Nông thôn mới; Đô thị hóa; Thị xã Phổ Yên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] N. H. Dang, "Factors influencing the satisfaction of business performance: evidence from small and medium-sized enterprises in Thai Binh province" (in Vietnamese), Journal of Science and Technology; No. 33, pp. 111-117, 2016.

[2] V. K. Nguyen, “Managing socio-economic development processes in new rural construction today”, (in Vietnamese), Journal of Forestry Science and Technology; No. 04, pp. 173-177, 2019.

[3] V. A. Vu and T. T. T. Nguyen, "The impacts of urbanization on the fluctuation of urban land use in Thai Nguyen province" (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology; Vol. 225, No. 07, pp. 498-504, 2020.

[4] T. K. H. Vu, L. D. Nguyen, and T. T. Nguyen, "Evaluation of the efficiency of planning and use planning on the area of Pho Yen town, Thai Nguyen province" (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology; Vol. 225, No. 07, pp. 176-182, 2020.

[5] Report at the conference to summarize the work 2018 of the Department of Agriculture and Rural Development of Thai Nguyen province (in Vietnamese), 2018.

[6] V. D. Ngo, V. T. Nguyen, T. H. Ha and N. H. Tran, "Agricultural economic structure transformation in Pho Yen town, Thai Nguyen province" (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology; Vol. 225, No. 03, pp. 210-218, 2020.

[7] Statistical Office of Pho Yen Town, Pho Yen Town Statistical Yearbook, 2016, 2017, 2018, 2019, (in Vietnamese), 2019.

[8] T. Hoang and N. M. N. Chu, “Analysis of research data with SPSS”,(in Vietnamese), Publisher of Hong Duc, 2008.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved