XỬ LÝ AMONI TRONG NƯỚC RỈ RÁC TỪ BÃI CHÔN LẤP TẠI VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH KHÍ: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH | Khôi | TNU Journal of Science and Technology

XỬ LÝ AMONI TRONG NƯỚC RỈ RÁC TỪ BÃI CHÔN LẤP TẠI VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH KHÍ: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/02/21                Ngày hoàn thiện: 28/05/21                Ngày đăng: 31/05/21

Các tác giả

1. Trần Tiến Khôi, Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
2. Trần Thị Thanh Thủy, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
3. Nguyễn Thị Nga, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
4. Nguyễn Nhật Huy, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
5. Nguyễn Thị Thủy Email to author, Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Nước rỉ rác là nước thải từ bãi chôn lấp chứa các thành phần ô nhiễm ở nồng độ cao. Do đó, việc xử lý nước rỉ rác cần một hệ thống phức tạp bao gồm các quá trình hóa học, hóa lý, sinh học và xử lý nâng cao. Nồng độ cao của amoniac trong nước rỉ rác ngăn cản sự phát triển của các vi sinh vật trong xử lý sinh học nên cần loại bỏ amoni xuống nồng độ thấp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình xử lý tiếp theo. Trong nghiên cứu này, tháp tách khí để loại bỏ amoni từ nước thải tổng hợp và nước rỉ rác đã được thiết kế và thử nghiệm. Ảnh hưởng của pH, tải trọng thủy lực (HLR), tỷ lệ khí/lỏng (G/L), và thời gian tuần hoàn lên hiệu quả tách amoni đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy việc tăng pH từ 9 tới 12 đã tăng hiệu quả xử lý amoni dù hệ thống vận hành ở những tỷ lệ G/L hay HLR khác nhau. Tại HLR bằng 57.6 và 172.8 m3/m2.ngày, tăng tỷ lệ G/L nâng cao được hiệu quả xử lý, đạt 56% với HLR ở 172.8 m3/m2.ngày, pH 12, và G/L 728. Việc tuần hoàn nước rỉ rác đã cải thiện đáng kể hiệu quả tách amonia, lên tới 99.0% sau ba giờ, đạt nồng độ amoni đầu ra là 25.2 mg/L. Như vậy, kết quả từ nghiên cứu này đã chứng minh hiệu quả của phương pháp tách khí trong tiền xử lý amoni từ nước rỉ rác và đề xuất được các điều kiện vận hành phù hợp.

Từ khóa


Nước rỉ rác; Bãi chôn lấp; Tách khí; Truyền khối; Amoni

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] P. Kjeldsen, M. A. Barlaz, A. P. Rooker, A. Baun, A. Ledin, and T. H. Christensen, "Present and long-term composition of MSW landfill leachate: a review," Critical reviews in environmental science and technology, vol. 32, pp. 297-336, 2002.

[2] A. Lopez, M. Pagano, A. Volpe, and A. C. Di Pinto, "Fenton’s pre-treatment of mature landfill leachate," Chemosphere, vol. 54, pp. 1005-1010, 2004.

[3] D. Shiskowski and D. Mavinic, "Biological treatment of a high ammonia leachate: influence of external carbon during initial startup," Water Research, vol. 32, pp. 2533-2541, 1998.

[4] K. C. Cheung, L. M. Chu, and M. H. Wong, "Ammonia stripping as a pretreatment for landfill leachate," Water, air, and soil pollution, vol. 94, pp. 209-221, 1997.

[5] S. Marttinen, R. Kettunen, K. Sormunen, R. Soimasuo, and J. Rintala, "Screening of physical–chemical methods for removal of organic material, nitrogen and toxicity from low strength landfill leachates," Chemosphere, vol. 46, pp. 851-858, 2002.

[6] I. Ozturk, M. Altinbas, I. Koyuncu, O. Arikan, and C. Gomec-Yangin, "Advanced physico-chemical treatment experiences on young municipal landfill leachates," Waste Management, vol. 23, pp. 441-446, 2003.

[7] A. Ž. Gotvajn, T. Tišler, and J. Zagorc-Končan, "Comparison of different treatment strategies for industrial landfill leachate," Journal of Hazardous Materials, vol. 162, pp. 1446-1456, 2009.

[8] Ł. Jurczyk, J. Koc-Jurczyk, and A. Masłoń, "Simultaneous Stripping of Ammonia from Leachate: Experimental Insights and Key Microbial Players," Water, vol. 12, p. 2494, 2020.

[9] F. M. Ferraz, J. Povinelli, and E. M. Vieira, "Ammonia removal from landfill leachate by air stripping and absorption," Environmental Technology, vol. 34, pp. 2317-2326, 2013.

[10] V. K. Minocha and A. P. Rao, "Ammonia removal and recovery from urea fertilizer plant waste," Environmental Technology, vol. 9, pp. 655-664, 1988.

[11] A. Bonmatı and X. Flotats, "Air stripping of ammonia from pig slurry: characterisation and feasibility as a pre-or post-treatment to mesophilic anaerobic digestion," Waste management, vol. 23, pp. 261-272, 2003.

[12] L. Zhang, Y.-W. Lee, and D. Jahng, "Ammonia stripping for enhanced biomethanization of piggery wastewater," Journal of hazardous materials, vol. 199, pp. 36-42, 2012.

[13] S. Guštin and R. Marinšek-Logar, "Effect of pH, temperature and air flow rate on the continuous ammonia stripping of the anaerobic digestion effluent," Process safety and environmental protection, vol. 89, pp. 61-66, 2011.

[14] X. Lei, N. Sugiura, C. Feng, and T. Maekawa, "Pretreatment of anaerobic digestion effluent with ammonia stripping and biogas purification," Journal of hazardous materials, vol. 145, pp. 391-397, 2007.

[15] M. Á. De la Rubia, M. Walker, S. Heaven, C. J. Banks, and R. Borja, "Preliminary trials of in situ ammonia stripping from source segregated domestic food waste digestate using biogas: Effect of temperature and flow rate," Bioresource technology, vol. 101, pp. 9486-9492, 2010.

[16] S. K. Marttinen, R. H. Kettunen, K. M. Sormunen, R. M. Soimasuo, and J. A. Rintala, "Screening of physical–chemical methods for removal of organic material, nitrogen and toxicity from low strength landfill leachates," Chemosphere, vol. 46, pp. 851-858, 2002.

[17] M. Cotman and A. Ž. Gotvajn, "Comparison of different physico-chemical methods for the removal of toxicants from landfill leachate," Journal of Hazardous Materials, vol. 178, pp. 298-305, 2010.

[18] M. Nurisepehr, S. Jorfi, R. R. Kalantary, H. Akbari, R. D. C. Soltani, and M. Samaei, "Sequencing treatment of landfill leachate using ammonia stripping, Fenton oxidation and biological treatment," Waste Management & Research, vol. 30, pp. 883-887, 2012.

[19] A. Silva, M. Dezotti, and G. L. Sant’Anna Jr, "Treatment and detoxification of a sanitary landfill leachate," Chemosphere, vol. 55, pp. 207-214, 2004.

[20] H. A. P. dos Santos, A. B. de Castilhos Júnior, W. C. Nadaleti, and V. A. Lourenço, "Ammonia recovery from air stripping process applied to landfill leachate treatment," Environmental Science and Pollution Research, vol. 27, pp. 45108-45120, 2020.

[21] R. Alam and M. D. Hossain, "Effect of Packing Materials and Other Parameters on the Air Stripping Process for the Removal of Ammonia from the Wastewater of Natural Gas Fertilizer Factory," Journal of Water Resource and Protection, vol. 01, pp. 210-215, 2009.

[22] V. Leite, S. Prasad, W. Lopes, J. Sousa, and A. Barros, "Study on ammonia stripping process of leachate from the packed towers," Journal of Urban and Environmental Engineering, vol. 7, pp. 215-222, 2013.

[23] Metcalf and I. Eddy, Wastewater engineering: treatment and reuse, Fourth edition / revised by George Tchobanoglous, Franklin L. Burton, H. David Stensel. Boston: McGraw-Hill, 2003.

[24] V. Y. Hoang, H. Jupsin, V. C. Le, and J. L. Vasel, "Modeling of partial nitrification and denitrification in an SBR for leachate treatment without carbon addition," Journal of Material Cycles and Waste Management, vol. 14, pp. 3-13, 2012.

[25] M. K. Nguyen and T. Q. T. Hoang, "Chemical Precipitation of Ammonia and Phosphate from Nam Son Landfill Leachate, Hanoi," Iranian (Iranica) Journal of Energy & Environment, vol. 3, pp. 32-36, 2012.

[26] T. T. N. Dieu, T. T. Canh, and J. L. Vasel, "Removal of cod and nitrogen in Leachate by using combined Anoxic/attached-growth bioreactor," Proceedings Sardinia 2017/ Sixteenth International Waste Management and Landfill Symposium, S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy, 2017.

[27] L. Son, N. Dan, P. Nhat, L. Tam, T. Sang, and L. Thanh, "Application of CANON-SBR process for ammonium removal from old municipal old landfill leachate," Science & Technology Development Journal - Science of The Earth & Environment, vol. 3, pp. 46-55, 2019.

[28] L. Khai, "Study on leachate treatment after electrocoagulation process by bio-filter system: a case study in Nam Son landfill, Ha Noi," Vietnam Journal of Science and Technology, vol. 55, p. 251, 2018.

[29] T. S. Le, N. M. Dang, and D. T. Tran, "Performance of coupling electrocoagulation and biofiltration processes for the treatment of leachate from the largest landfill in Hanoi, Vietnam: Impact of operating conditions," Separation and Purification Technology, vol. 255, 2021, Art. no. 117677, doi: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.117677.

[30] N. T. Dung, B. Van Thanh, and N. N. Huy, "A study on the application of Fenton process followed by coagulation for treatment of landfill leachate," Vietnam Journal of Chemistry, vol. 58, pp. 792-797, 2020.

[31] S. Soda, D. Fujii, D. A, M. Ike, and V. Nguyen Trung, "Leachate treatment processes improve water quality in waste landfills in Ho Chi Minh City," Proceedings of the Annual Conference of Japan Society of Material Cycles and Waste Management, vol. 27, p. 551, 2016.

[32] A. C. Anthonisen, R. C. Loehr, T. B. S. Prakasam, and E. G. Srinath, "Inhibition of Nitrification by Ammonia and Nitrous Acid," Journal (Water Pollution Control Federation), vol. 48, pp. 835-852, 1976.

"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:

minor-latin;color:black;mso-themecolor:text1;mso-ansi-language:PT-BR;

mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>

field-end'>
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3997

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved