VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRONG GIÁO DỤC SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN | Linh | TNU Journal of Science and Technology

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRONG GIÁO DỤC SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/03/21                Ngày hoàn thiện: 31/03/21                Ngày đăng: 30/04/21

Các tác giả

Trần Thị Diệu Linh Email to author, Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu, phân tích, tổng hợp những kiến thức cơ bản trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên. Bằng phương pháp phân tích, tổng hợp vấn đề, tác giả đã khái quát hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh niên từ vị trí, vai trò của thanh niên; Nội dung và phương pháp tập hợp, rèn luyện thanh niên; Phân tích được nội hàm giá trị tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về rèn luyện và công hiến tuổi thanh xuân cho dân, cho nước. Đồng thời tác giả khái quát về kết quả vận dụng quan điểm đó vào thực tiễn công tác thanh niên tại trường cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên. Với những kiến thức mang tính hệ thống hoàn chỉnh, bài nghiên cứu có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu chuyên sâu về thanh niên và công tác thanh niên.


Từ khóa


Thanh niên; Công tác thanh niên; Vai trò của thanh niên; Giáo dục thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Chí khí cách mạng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Ho Chi Minh complete volume, volume 5, National Political Publishing House, Hanoi, 2011.

[2] Ho Chi Minh complete volume, volume 15, National Political Publishing House, Hanoi, 2011.

[3] T. T. Vu and K. T. Nguyen, “Revolutionary education for Vietnamese young people follow Ho Chi Minh ideology during this period,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 07, pp. 198 -207, 2020.

[4] T. H. Ngo and H. K. Nguyen, “Ho Chi Minh’s belief on the position and role of the youth and educating the revolutionary ideal for young people and students in the current integration period,” Journal of Eucation, special volume, period 2 in May, pp. 2-5, 2018.

[5] T. Q. Ngo and T. P. N. Cao, “Ho Chi Minh community youth union university of science – Thái Nguyen university learning and applying Ho Chi Minh’s thought on youth, union works,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 191, no. 15, pp. 21- 27, 2018.

[6] T. H. Y. Hoang, “Applying Ho Chi Minh’ ideology about morality in building morals, lifestyle of students in Thai Nguyen university of technology currently,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 175, no. 15, pp. 79-84, 2017.

[7] Q. H. Do, “Applying Ho Chi Minh ideology on building students lifestyles at university of information and communication technology in the present period,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 167, no. 07, pp. 135-139, 2017.

[8] Ho Chi Minh complete volume, volume 10, National Political Publishing House, Hanoi, 2011.

[9] M. T. Nguyen, “Ethical education for Vietnamses youth today and some efctive solutions,” Journal of Political Theory, vol. 58, no. 2, pp. 56-64, 2020.

[10] Ho Chi Minh complete volume, volume 13, National Political Publishing House, Hanoi, 2011.

[11] Ho Chi Minh complete volume, volume 2 , National Political Publishing House, Hanoi, 2011.

[12] Ho Chi Minh complete volume, volume 14, National Political Publishing House, Hanoi, 2011.

[13] Ho Chi Minh complete volume, volume 12, National Political Publishing House, Hanoi, 2011.

[14] Ho Chi Minh complete volume, volume 4, National Political Publishing House, Hanoi, 2011.

[15] Ho Chi Minh complete volume, volume 9, National Political Publishing House, Hanoi, 2011.

[16] Ho Chi Minh complete volume, volume 1, National Political Publishing House, Hanoi, 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved