NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHI TIÊU CHO GIÁO DỤC CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG | Ngoan | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHI TIÊU CHO GIÁO DỤC CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/03/21                Ngày hoàn thiện: 23/03/21                Ngày đăng: 30/04/21

Các tác giả

1. Ngô Thị Ngoan Email to author, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội
2. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội
3. Đàm Thị Thu Trang, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội
4. Trịnh Thị Hường, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội

Tóm tắt


Đầu tư và phát triển giáo dục đào tạo được các hộ gia đình chú trọng và duy trì ở mức cao trong những năm gần đây, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục của người dân ở 11 tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Hồng trong năm 2018. Mô hình hồi quy kiểm duyệt Tobit được sử dụng, chi tiêu cho giáo dục và các đặc điểm kinh tế-xã hội của hộ gia đình được tính toán từ Bộ số liệu mức sống dân cư 2018. Mức chi cho giáo dục trung bình khoảng 4-7% tổng chi tiêu của hộ gia đình. Theo các cấp học, mức chi bình quân cho giáo dục đại học nhiều nhất. Các yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê tới chi tiêu giáo dục của người dân như thu nhập hộ gia đình và đặc điểm chủ hộ (trình độ giáo dục và giới tính), trợ cấp giáo dục, học thêm, nơi sống. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng khoa học cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra chiến lược phát triển và đào tạo nguồn nhân lực trong vùng trong tương lai.

Từ khóa


Chi tiêu giáo dục; Cấp học; Học phí; Đồng bằng sông Hồng; Chủ hộ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] National Assembly of Vietnam, Education Law No. 43/2019/QH14 dated June 14, 2019.

[2] United Nations General Assembly, “Sustainable development goals.” SDGs Transform Our World 2030. 2015.

[3] J. M. L. Werner and R. L. D. Randy, "Human resource development," Cengage Learning, 2011. [Online]. Available: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20 Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf. [Accessed March 17, 2021].

[4] T. K. C. Bui, “Focusing on investment in education and training,” (in Vietnamese), Figures and Events Journal. [Online]. Available: http://consosukien.vn/chu-trong-dau-tu-cho-giao-duc-dao-tao.htm. [Accessed March 17, 2021].

[5] H. Vu, “Determinants of educational expenditure in Vietnam,” International Journal of Applied Economics, vol. 9, no. 1, pp. 59–72, 2012.

[6] The World Bank, "Improving the Performance of Higher Education in Vietnam: Strategic Priorities and Policy Options," 2020. [Online]. Available: https://openknowledge.worldbank.org/handle/ 10986/33681. [Accessed March 17, 2021].

[7] T. A. Tran, T. Q. Tran, N. T. Tran, and H. T. Nguyen, “The role of education in the livelihood of households in the Northwest region, Vietnam,” Educational Research for Policy and Practice, vol. 19, no. 1, pp. 63–88, 2020, doi: 10.1007/s10671-018-9242-6.

[8] T. T. T. Dam and T. H. Trinh, “Determinants of household expenditure on education in five municipalities in Vietnam,” (in Vietnamese), Proceedings of the internantional conference for young ressearchers in economics & business 2020 (ICYREB 2020), 2020, pp. 1453–1464.

[9] T. D. Khong and L. T. Pham, “The determinants of education expenditure of households in Mekong River Delta,” Can Tho University Journal of Science, vol. 31, pp. 81–90, 2010.

[10] T. N. Hoang, “The model analyse the factors affecting Vietnamese household expenditure on education,” Journal of International Economics and Management, vol. 112, pp.54-72, 2020.

[11] The General Statistics Office of Vietnam, Results of labor force survey in 2018. Statistical Publishing House, 2019.z

[12] The General Statistics Office of Vietnam, Results of Vietnam Household Living Standard Survey in 2018. Statistical Publishing House, 2019.

[13] J. M. Wooldridge, Introductory econometrics: A modern approach. Nelson Education, 2016.

[14] C. Kleiber and Z. Achim, Applied econometrics with R. Springer Science & Business Media, 2008.

[15] C. Kleiber, A. Zeileis, and Z. Maintainer Achim, “Package ‘AER’.R package version 1.2 4.” 2020.

[16] H. A. Dang, “The determinants and impact of private tutoring classes in Vietnam,” Economics of Education Review, Elsevier, vol. 26, no. 6, pp.54-73, 2007.

[17] T. V. P. Dang and Q. D. Bui, “Voluntary associations in the Red river delta: Social cohesion and exchange,” Sociology Journal, vol. 116, no. 4, pp. 31–45, 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved