ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN ĐỐI VỚI GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA | Thuân | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN ĐỐI VỚI GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/04/21                Ngày hoàn thiện: 02/06/21                Ngày đăng: 08/06/21

Các tác giả

Lâm Thị Thuân Email to author, Học viện Hành chính Quốc gia

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm tổng hợp những đánh giá từ học viên cao học tại Học viện Hành chính Quốc gia về giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý công họ đang sử dụng. Thực tế học phần tiếng Anh chuyên ngành Quản lý công là một trong những học phần chung bắt buộc ở học kỳ đầu tiên đối với học viên cao học tại Học viện Hành chính Quốc gia, song cho đến nay chưa có nghiên cứu nào đánh giá về sự phù hợp của cuốn giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Quản lý công hiện đang dùng. Nghiên cứu này theo cách tiếp cận của một nghiên cứu định lượng, trong đó một bảng câu hỏi khảo sát được thiết kế dành cho đối tượng nghiên cứu là 117 học viên cao học tại Học viện Hành chính Quốc gia. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra ưu điểm và những điểm chưa phù hợp của giáo trình. Giáo trình đã phần nào đáp ứng nhu cầu của người học như mục đích, nội dung học và giúp học viên phát triển phần nào các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ. Tuy nhiên, giáo trình còn một số điểm cần cải thiện để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học trong các khóa học sau. Nghiên cứu kỳ vọng đóng góp vào việc cải thiện giáo trình cho các khóa học sau cũng như cải thiện tốt hơn việc dạy và học Tiếng Anh chuyên ngành tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Từ khóa


Tài liệu giảng dạy; Tiếng Anh chuyên ngành; Giáo trình; Đánh giá; Nhu cầu người học

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] I. McGrath, Materials Evaluation and Design for Language Teaching. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002.

[2] B. Tomlinson, Materials Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

[3] J. Mukundan, R. Hajimohammadi and V. Nimehchisalem, “Developing an English Language Textbook Evaluation Checklist: A Focus Group Study,” International Journal of Humanities and Social Science, vol. 1, no. 12, pp. 100-106, 2011.

[4] P. Robinson, ESP today: a Practitioner's Guide. Hemel Hemstead: Prentice Hall, 1991.

[5] M. T. Tran, T. L. Nguyen and B. N. Nguyen, “An Evaluation of the Coursebook Life Elementary used for Students at University Informations and Communication Technology: From Teachers’ Perspectives,” TNU Jounal of Science and Technology, vol. 225, no.3, pp. 48-55, 2020.

[6] R. Ellis, The Empirical Evaluation of Language Teaching Materials. Oxford: Oxford University Express, 1997.

[7] A. Cunningsworth, Choosing your coursebook. London: Macmillan, 1995.

[8] T. Dudley-Evans and M. J. St John, A Multi-Disciplinary Approach: Developments in ESP. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, pp. 119-122.

[9] T. Hutchinson and A. Waters, English for Specific Purpose- A Learning-centred Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, pp. 95-99.

[10] H. Ansary and E. Babaii, “Universal characteristics of EFL/ESL textbooks: A step towards systematic textbook evaluation,” The Internet TESL Journal, 2002. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/285764417_Universal_characteristics_of_EFLESL_textbook_A_step_towards_systematic_textbook_evaluation/link/58490b4908aeda69682818d8/download. [Accessed January 22, 2021]

[11] T. Q. Nguyen and P. H. Pham, “Evaluation on the Suitability of The New English File Textbooks in an EFL Teaching Context,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 167, no. 7, pp.55-59, 2017.

[12] T. V. Tran, “Authentic Materials in Teaching English: a Reconsideration of Existing Definitions,” 8th International Conference on TESOL ELT in the 21st Century: Challenges & Opportunities, 2017, pp. 55-59.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4402

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved