PHƯƠNG PHÁP SHADOWING VÀ NĂNG LỰC NGHE HIỂU CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH | Thảo | TNU Journal of Science and Technology

PHƯƠNG PHÁP SHADOWING VÀ NĂNG LỰC NGHE HIỂU CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/05/21                Ngày hoàn thiện: 09/06/21                Ngày đăng: 24/06/21

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Minh Thảo Email to author, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
2. Nguyễn Văn Tưởng, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tóm tắt


Shadowing được ví như một trong những kỹ thuật trực quan nhất, hiệu quả nhất để nâng cao năng lực nghe tiếng Anh. Đây là vấn đề được các học giả quan tâm. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào được thực hiện ở Việt Nam để xem xét hiệu quả của kỹ thuật này đối với năng lực nghe ngoại ngữ. Do đó, các tác giả tiến hành nghiên cứu những tác động của kỹ thuật shadowing nhằm tăng khả năng nghe hiểu của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nghiên cứu cũng nhằm tìm hiểu mức độ hài lòng của sinh viên đối với việc áp dụng quy trình thực hành kỹ thuật shadowing trên lớp và ở nhà. Hai mươi tám sinh viên tham gia vào nghiên cứu thực nghiệm kéo dài trong một tháng, được chia ngẫu nhiên thành các nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Dữ liệu được thu thập từ các bài kiểm tra trước và sau với hai nhóm sinh viên này; qua phỏng vấn năm sinh viên từ nhóm thực nghiệm; và quan sát quá trình thực hành shadowing tại lớp và ở nhà của nhóm này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng kỹ thuật shadowing có ảnh hưởng đến việc cải thiện khả năng nghe của sinh viên, đồng thời sinh viên cho thấy thái độ tích cực đối với các quy trình thực hành shadowing. Các tác giảhy vọng mang đến thông tin bổ ích và một cái nhìn rõ nét hơn về kỹ thuật shadowing cho giảng viên và học giả trong lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ.

Từ khóa


Kỹ thuật shadowing; Khả năng nghe hiểu; Cải thiện; Quy trình thực hành shadowing; Thái độ

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] A. Anderson and T. Lynch, Listening. New York: Oxford University Press, 1988.

[2] M. Rost, Teaching and Researching Listening, second edition. UK: Pearson Longman Publisher, 2013.

[3] B. M. Azmi, B. Celik, N. Yidliz, and M. C. Turgul, “Listening Comprehension Difficulties Encountered by Students in Second Language Learning Class,” Journal of Education and Instructional Studies in the World, vol. 4, pp.1-6, 2014.

[4] S. Lambert, “Shadowing,” Meta, vol. 37, no. 2, pp. 263-273, 1992.

[5] Y. Hamada, “Improvement of Listening Comprehension Skills through Shadowing with Difficult Materials,” The Journal of Asia TEFL, vol. 8, pp. 139-162, 2011.

[6] K. Tamai, “The effectiveness of shadowing and listening process,” Current English Studies, vol. 36, pp. 105-116, 1997.

[7] S. Kadota, Science of shadowing and oral reading. Tokyo: Cosmopier Publishing Company, 2007.

[8] S. Katoda and K. Tamai, English shadowing. Tokyo: Cosmopier Publishing Company, 2005.

[9] S. Kato, “Listening activities for the acquisition of Aviation English proficiency test,” Bulletin of Chiba University Language and Culture, vol. 3, pp. 47-59, 2009.

[10] T. Oki, “The role of latency for word recognition in shadowing,” Annual Review of English Language Education in Japan, vol. 21, pp. 51-60, 2010.

[11] H. Mochizuki, “Application of shadowing to TEFL in Japan: The case of junior high school students,” Studies in English Language Teaching, vol. 29, pp. 29-44, 2006.

[12] Y. Hamada, “An effective way to improve listening skills through shadowing,” The Language Teacher, vol. 26, pp. 3-10, 2012.

[13] Y. Hamada, “Uncovering shadowing as an EFL teaching technique for listening learners’ perception, self-confidence and motivation,” Annual Research Report on General Education, Akita University, vol. 17, pp. 9-22, 2015.

[14] D. Bohlke and R. B. Lockwood, Skillful Listening and Speaking 2. MacMilan, 2013.

[15] A. J. Hoge, Effortless English. Effortless English LLC, 2014.

[16] D. L. Hintzman, “How does repetition affect memory? Evidence from judgments of recency,” Memory & Cognition, vol. 38, pp. 102-115, 2010.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4478

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved