ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI KHƠ MÚ Ở HUYỆN NGOI TỈNH LUANG PRABANG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO | Hạnh | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI KHƠ MÚ Ở HUYỆN NGOI TỈNH LUANG PRABANG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 12/10/18

Các tác giả

1. Hoàng Thị Mỹ Hạnh Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Chanhthasone Sihalad, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Tộc người Khơ Mú là một trong những dân tộc của cộng đồng dân tộc Lào. Trong quá trình cộng cư với các dân tộc anh em, họ đã hình thành và bảo tồn những giá trị kinh tế, văn hóa độc đáo của tộc người mình, vừa mang nét chung vừa chứa đựng những yếu tố riêng biệt. Huyện Ngoi, tỉnh Luang prabang có nhiều dân tộc sinh sống và làm ăn từ lâu đời như dân tộc Lào, Mông, Khơ Mú... Trong đó, người Khơ Mú chiếm tỷ lệ dân số đông nhất. Trải qua những biến động của lịch sử, kinh tế - xã hội của người Khơ Mú, huyện Ngoi đã có những thay đổi góp phần vào sự phát triển của tỉnh Luangprabang nói chung, huyện Ngoi nói riêng đồng thời bảo tồn, phát huy những giá trị cao đẹp trong cộng đồng tộc người.


Từ khóa


Lào, Luang Prabang, dân tộc, Khơ Mú, kinh tế - xã hội

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved