PHÂN LOẠI GIỐNG ỐC CẠN MOELLENDORFFIA (GASTROPODA: CAMAENIDAE) TẠI VIỆT NAM, VỚI GHI NHẬN MỚI VỀ TÌNH TRẠNG VÀ PHÂN BỐ | Sáng | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN LOẠI GIỐNG ỐC CẠN MOELLENDORFFIA (GASTROPODA: CAMAENIDAE) TẠI VIỆT NAM, VỚI GHI NHẬN MỚI VỀ TÌNH TRẠNG VÀ PHÂN BỐ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/09/21                Ngày hoàn thiện: 29/10/21                Ngày đăng: 29/10/21

Các tác giả

1. Đỗ Đức Sáng Email to author, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
2. Nguyễn Thanh Sơn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt


Nghiên cứu phân loại đối với giống ốc cạn Moellendorffia Ancey, 1887 ở Việt Nam còn rất hạn chế. Hầu hết các loài Moellendorffia đã biết được mô tả với thông tin giới hạn về đặc điểm phân loại và dẫn liệu phân bố. Để giải quyết khoảng trống kiến thức trên, chúng tôi tiến hành khảo sát đối với giống ốc cạn này tại Việt Nam. Giống Moellendorffia có phạm vi phân bố giới hạn từ Nam Trung Quốc đến Bắc Bộ Việt Nam, chúng đặc trưng bởi vỏ hình cầu với tháp ốc phẳng đến nhô cao dạng mái vòm; lớp sừng bề mặt dày, hình thành lớp lông mềm với kích thước đa dạng; miệng vỏ hình tam giác, xuất hiện các gờ đỉnh, gờ cận đỉnh và gờ trụ, trong đó gờ cận đỉnh lớn được đánh dấu bằng rãnh lõm bên ngoài, vị trí sau vành miệng. Nghiên cứu này đã phát hiện tám loài và phân loài Moellendorffia ở Việt Nam, trong đó hầu hết chúng có phạm vi phân bố hẹp, bốn loài chỉ được biết đến từ địa điểm phát hiện ban đầu thuộc Bắc Bộ. Phân loài Moellendorffia loxotata exasperata(Bavay & Dautzenberg, 1909) có thể đang trong tình trạng nguy cấp, cần được bảo vệ.

 


Từ khóa


Đa dạng sinh học; Moellendorffia; Mẫu chuẩn; Loài đặc hữu; Việt Nam

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] A. A. Schileyko, “Treatise on recent terrestrial pulmonate mollusks. Part 11: Trigonochlamydidae, Papillodesmidae, Vitrinidae, Limacidae, Bielziidae, Agriolimacidae, Boettgerillidae, Camaenidae,” Ruthenica, Supplement 2, pp. 1467-1626, 2003.

[2] C. Sutcharit, K. Inkhavilay, and S. Panha, “Taxonomic note on Trichelix horrida (Pfeiffer, 1863) from Laos, with a type catalogue of Moellendorffia, Trichelix, and Moellendorffiella (Heterobranchia, Camaenidae),” ZooKeys, vol. 952, pp. 65-93, 2020.

[3] S. Panha, C. Sutcharit, and N. C. Dang, “An anatomical note on Moellendorffia eastlakeana (Möllendorff, 1882) a camaenid land snail from Vietnam (Gastropoda: Pulmonata: Camaenidae),” The Nautilus, vol. 124, pp. 20-24, 2010.

[4] A. Bavay and P. Dautzenberg, “Description de coquilles nouvelles de ľIndo-Chine (5e suite),” Journal de Conchyliologie, vol. 57, pp. 163-206, 1909.

[5] P. Dautzenberg and H. Fischer, “Liste des mollusques récoltés par M. le Capitaine de Frégate Blaise au Tonkin, et description ďespèces nouvelles,” Journal de Conchyliologie, vol. 53, pp. 85-234, 1905.

[6] O. F. Von Möllendorff, “Diagnosen neuer von H. Fruhstorfer in Tongking gesammelter Landschnecken,” Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, vol. 33, pp. 65-81, 1901.

[7] A. Bavay and P. Dautzenberg, “Description de coquilles nouvelles de ľIndo-Chine,” Journal de Conchyliologie, vol. 47, pp. 28-55, 1899.

[8] A. Bavay and P. Dautzenberg, “Molluscorum terrestrum tonkinorum diagnoses,” Journal de Conchyliologie, vol. 56, pp. 229-251, 1909 (1908).

[9] A. A. Schileyko, “Check-list of land pulmonate molluscs of Vietnam (Gastropoda: Stylommatophora),” Ruthenica, vol. 21, pp. 1-68, 2011.

[10] H. A. Pilsbry, “Notes on Moellendorffia and Stegodera,” The Nautilus, vol. 19, pp. 63-67, 1905.

[11] J. Mabille, Molluscorum Tonkinorum Diagnoses, Masson A., Meulan, 1887a, pp. 1-18.

[12] J. Mabille, “Sur quelques mollusques du Tonkin,” Bulletins de la Société Malacologique de France, vol. 4, pp. 73-164, 1887b.

[13] M. P. Kerney and R. A. D. Cameron, A field guide to the land snails of Britain and Northwest Europe, Collins, London, 1979, pp. 1-288.

[14] H. Fischer and P. Dautzenberg “Catalogue des mollusques terrestres et fluviatiles de ľIndoChine orientale cites jusqu’ à ce jour,” In: Mission Pavie, Etudes diverses 3, pp. 390-450, 1904.

[15] O. F. von Möllendorff, “Diagnoses specierum novarum Chinae meridionalis,” Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, vol. 9, pp. 179-188, 1882.

[16] A. Zilch, “Die typen und typoide des Natur-Museum Senckenberge, 34: Mollusca: Camaenidae (4),” Archiv für Molluskenkunde, vol. 95, pp. 197-223, 1966.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4950

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved