CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP NGÔN NGỮ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CỦA SINH VIÊN ANH VĂN NĂM THỨ BA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT | Vũ | TNU Journal of Science and Technology

CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP NGÔN NGỮ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CỦA SINH VIÊN ANH VĂN NĂM THỨ BA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/09/21                Ngày hoàn thiện: 06/10/21                Ngày đăng: 06/10/21

Các tác giả

1. Nguyễn Đỗ Thiên Vũ Email to author, Trường Đại học Đà Lạt
2. Lê Văn Tuấn Khoa, Trường Đại học Đà Lạt
3. Lê Thị Phương Hòa, Trường Đại học Đà Lạt

Tóm tắt


Bài báo nghiên cứu tác động của việc sử dụng các chiến lược học ngoại ngữ đối với kết quả học tập của sinh viên Anh văn năm thứ ba tại Trường Đại học Đà Lạt. Nhóm tác giả thu thập dữ liệu thông qua bảng hỏi Chiến lược học tập ngôn ngữ (phiên bản 7.0) được thiết kế trên biểu mẫu Google. Kết quả khảo sát trên 184 sinh viên cho thấy sự khác biệt trong việc áp dụng các chiến lược học tập dựa trên giới tính và chuyên ngành. Trong khi kết quả học tập và hai chiến lược bù đắp có mối liên hệ tương quan tuyến tính thuận, kết quả học tập và việc sử dụng nhóm chiến lược cảm xúc tổng thể lại có mối liên hệ tương quan tuyến tính nghịch. Ngoài ra, nghiên cứu phát hiện một số chiến lược cụ thể được sinh viên có kết quả học tập khá giỏi thường xuyên sử dụng. Từ đó, kết quả giúp nhận diện nhóm sinh viên có thành tích cao trong học tập. Cuối cùng, bài báo nêu ra một số gợi ý đối với việc áp dụng các chiến lược học tập góp phần cải thiện việc học ngoại ngữ của sinh viên.

Từ khóa


Kết quả học tập; Tiếng Anh ngoại ngữ; Chiến lược học tập ngôn ngữ; Bảng hỏi SILL; Sinh viên có thành tích học tập cao

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>

style='mso-element:field-begin'>

style='mso-spacerun:yes'> ADDIN EN.REFLIST

field-separator'>[1] R. L. Oxford, Language learning strategies-What every teacher should know. Heinle & Heinle, 1990.

[2] T. D. Nguyen, H. T. Trinh, and M. T. Huynh, "Language learning strategies used by non-English major freshman at Can Tho University," Can Tho University Journal of Science, no. 23b, pp. 42-49, 2012.

[3] T. D. Nguyen, H. T. Trinh, and M. T. Huynh, "The correlation between language learning strategy use of English non-major freshman and their achievements in the course General English 1, at Can Tho University," Can Tho University Journal of Science, no. 24b, pp. 100-107, 2012.

[4] J. Atlan, "Language learning strategies: definitions, typologies, research methodologies," Cahiers de l'APLIUT, vol. 16, no. 3, pp. 9-17, 1997.

[5] K. Szymankiewicz, "The complexity of factors influencing the ineffective use of language learning strategies - A case study," Synergies Pologne, no. 9, pp. 49-62, 2012.

[6] R. Tokiwa, R. Mogi, M. Himeta, S. Tanaka, S. Harada, and K. Muroi, "Qualitative analysis of learning strategies in a language training course," Japanese journal of French teaching, vol. 32, pp. 67-85, 2004.

[7] B. T. K. Giang and V. V. Tuan, "Language Learning Strategies of Vietnamese EFL Freshmen," Arab World English Journal, vol. 9, no. 3, pp. 61-83, 2018, doi: 10.24093/awej/vol9no3.5.

[8] D.-H. Kim, C. Wang, H. S. Ahn, and M. Bong, "English language learners' self-efficacy profiles and relationship with self-regulated learning strategies," Learning and Individual Differences, vol. 38, pp. 136-142, 2015, doi: 10.1016/j.lindif.2015.01.016.

[9] Y. Wang, B. Shen, and X. Yu, "A latent profile analysis of EFL learners’ self-efficacy: Associations with academic emotions and language proficiency," System, vol. 103, 2021, art. no. 102633, doi: 10.1016/j.system.2021.102633.

[10] R. Oxford and M. Nyikos, "Variables affecting choice of language learning strategies by university students," The modern language journal, vol. 73, no. 3, pp. 291-300, 1989.

[11] H. B. Nguyen, "Reliability assessement of Vietnamese version of Oxford’s Strategy Inventory For Language Learning on Vietnamese learners of French," Journal of Science and Technology - The University of Danang, vol. 5, no. 40, pp. 21-27, 2010.

[12] H. V. Luu, "Learning strategies by Vietnamese Chinese students in Ho Chi Minh City," Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, vol. 16, no. 11, pp. 799-808, 2019.

[13] B. A. Al-Khaza’le, "Exploring language learning strategies of Saudi EFL learners at Shaqra University, Saudi Arabia," Advances in Language and Literary Studies, vol. 10, no. 4, pp. 63-71, 2019.

[14] L. S. Vygotsky, Thought and language, A. Kozulin and Trans. A. Kozulin Ed. Cambridge, MA & London, UK: The MIT Press, 1986.

[15] M. Nemati, M. A. S. Nodoushan, and A. Ashrafzadeh, "Learning Strategies in Proficient and Less Proficient Readers in Medicine," Journal on Educational Psychology, vol. 4, no. 2, pp. 19-32, 2010.

115%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:Calibri;

mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:

EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>

mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:

EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>

style='mso-element:field-end'>
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5055

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved