TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH PHÁT HIỆN VI KHUẨN Salmonella spp. GÂY BỆNH TRÊN THỰC PHẨM BẰNG KỸ THUẬT LAMP (LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION) | Phương | TNU Journal of Science and Technology

TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH PHÁT HIỆN VI KHUẨN Salmonella spp. GÂY BỆNH TRÊN THỰC PHẨM BẰNG KỸ THUẬT LAMP (LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 27/09/21                Ngày hoàn thiện: 10/01/22                Ngày đăng: 12/01/22

Các tác giả

1. Nguyễn Phạm Trúc Phương Email to author, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao
2. Đoàn Thị Quỳnh Hương, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao
3. Nguyễn Văn Lượng, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

Tóm tắt


Việc phát hiện sớm và nhanh các mầm bệnh trên thực phẩm do vi khuẩn Salmonella gây ra sẽ giúp kiểm soát được thực phẩm bẩn trên thị trường. Vì vậy, trong nghiên cứu này đã xây dựng quy trình phát hiện Salmonella trong các loại thực phẩm bằng kỹ thuật LAMP để phát hiện nhanh và chính xác các chủng vi khuẩn Salmonella spp. dựa trên bộ mồi invA2 chuyên biệt cho vùng gen invA của vi khuẩn Salmonella. Sau quá trình tối ưu các thành phần và điều kiện cần thiết như tỉ lệ mồi F3B3/FIPBIP 200Nm/1600nM (1:8), nồng độ Betaine 0,8M, nhiệt độ 63oC và thời gian là 45 phút, quy trình LAMP phát hiện Salmonella spp. có độ đặc hiệu kỹ thuật 100%, độ nhạy kỹ thuật trên nồng độ DNA là 5pg/phản ứng; độ nhạy kỹ thuật của LAMP trên chủng khuẩn là 4,1x101CFU/ml. Độ nhạy của xét nghiệm LAMP được so sánh với phản ứng realtime PCR.

Từ khóa


Kỹ thuật LAMP; Gen invA; Salmonella enteritidis; Thực phẩm; SYBR® Green I

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] S. M. Jajere, “A review of Salmonella enterica with particular focus on the pathogenicity and virulence factors, host specificity and antimicrobial resistance including multidrug resistance,” Veterinary World, vol. 12, no. 4, pp. 504-521, 2019.

[2] M. Siala, A. Barbana, S. Smaoui, S. Hachicha, C. Marouane, S. Kammoun, G. Gdoura, and F. Messadi-Akrout, “Screening and Detecting Salmonella in Different Food Matrices in Southern Tunisia Using a Combined Enrichment/Real-Time PCR Method: Correlation with Conventional Culture Method,” Frontiers in Microbiology, vol. 8, 2017, Art. no. 2416, doi: 10.3389/fmicb.2017.02416.

[3] R. Heymans, A. Vila, C. A. M. van Heerwaarden, C. C. C. Jansen, G. A. A. Castelijn, M. van der Voort, and E. G. Biesta-Peters, “Rapid detection and differentiation of Salmonella species, Salmonella Typhimurium and Salmonella Enteritidis by multiplex quantitative PCR,” Plos one, vol. 13, no. 10, Art. no. e0206316, 2018, doi: 10.1371/journal.pone.0206316 October 25.

[4] T. Notomi, H. Okayama, H. Masubuchi, T. Yonekawa, K. Watanabe, N. Amino, and T. Hase, “Loop-mediated isothermal amplification of DNA,” Nucleic Acids Research, vol. 28, no. 12, pp. e63i- e63vii, 2000.

[5] Y. Mori, K. Nagamine, N. Tomita, and T. Notomi, “Detection of Loop-Mediated Isothermal Amplification Reaction by Turbidity Derived from Magnesium Pyrophosphate Formation,” Biochemical and Biophysical Research Communications, vol. 289, no. 1, pp. 150-154, 2001.

[6] K. Nagamine, K. Watanabe, K. Ohtsuka, T. Hase, and T. Notomi, “Loop-mediated isothermal amplification reaction using a nondenatured template,” Clinical Chemistry Journals, vol. 47, no. 9, pp. 1742-1743, 2001.

[7] M. Goto, E. Honda, A. Ogura, A. Nomoto, and K. -I. Hanaki, “Colorimetric detection of loop- mediated isothermal amplifcation reaction by using hydroxy naphthol blue,” BioTechniques, vol. 46, pp. 167-172, 2009.

[8] C. C. Boehme, P. Nabeta, G. Henostroza, R. Raqib, Z. Rahim, and M. Gerhardt, “Operational feasibility of using loop-mediated isothermal amplification for diagnosis of pulmonary tuberculosis in microscopy centers of developing countries,” Journal of Clinical Microbiology, vol. 45, pp. 1936-1940, 2017.

[9] Y. Hara-Kudo, M. Yoshino, T. Kojima, and M. Ikedo, “Loop mediated isothermal amplifiation for the rapid detection of Salmonella,” FEMS Microbiology Letters, vol. 253, no. 1, pp. 155-161, 2005.

[10] S. Chen, F. Wang, J. C. Beaulieu, R. E. Stein, and B. Ge, “Rapid detection of viable salmonellae in produce by coupling propidium monoazide with loop-mediated isothermal amplification,” Applied and Environmental Microbiology, vol. 77, no. 12, pp. 4008-4016, 2011.

[11] Y. -Z. Wang and D.-G. Wang, “Development and evaluation of a loop-mediated isothermal amplification (LAMP) method for detecting foodborne Salmonella in raw milk,” Advanced Materials Research, vol. 647, pp. 577-582, 2013.

[12] V. R. Masoji, R. J. Zende, R. D. Suryawanshi, V. M. Vaidya, R. N. Waghamare, D. P. Kshirsagar, R. P. Todankar, and A. H. Shirke, “Rapid Detection of Salmonella spp. in Animal Origin Foods by In-House Developed Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Assay,” International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, vol. 6, no. 4, , pp. 2523-2532, 2017.

[13] K. Rahn, S. A. De Grandis, R. C. Clarke, S. A. McEwen, J. E. Galan, C. Ginocchio, R. Curtiss, and C. L. Gyles, “Amplification of an invA gene sequence of Salmonella Typhimurium by polymerase chain reaction as a specific method of detection of Salmonella,” Molecular and Cellular Probes, vol. 6, no. 4, pp. 271-279, 1992.

[14] T. Zhang, C. Wang, X. Wei, X. Zhao, and X. Zhong, “Loop-Mediated Isothermal Amplification for Detection of Staphylococcus aureus in Dairy Cow Suffering from Mastitis,” Journal of Biomedicine and Biotechnology, vol. 435982, pp. 1-5, 2012.

[15] M. Ihira, T. Yoshikawa, Y. Enomoto, S. Akimoto, M. Oshahi, S. Suga, N. Nishimura, T. Ozaki, Y. Bishiyama, T. Notomi, Y. Ohta, and Y. Asano, “Rapid diagnosis of human herpesvirus 6 infection by a novel DNA amplification method, loop-mesiated isothermal amplification,” Journal of Clinical Microbiology, vol. 42, no. 1, pp. 140-145, 2004.

[16] S. M. Zhu, J. J. Wu, C. Xu, J. Qu, W. Cheng, and F. S. Chen, “Rapid detection of Salmonella spp. by loop-mediated isothermal amplification method,” Mod food science technology, vol. 24, no. 7, pp. 725-730, 2008.

[17] Y. Shao, S. Zhu, C. Jin, and F. Chen, “Development of multiplex loop-mediated isothermal amplifiation-RFLP (mLAMPRFLP) to detect Salmonella spp. and Shigella spp. in milk,” International Journal of Food Microbiology, vol. 148, no. 2, pp. 75-79, 2011.

[18] D. M. Tourlousse, F. Ahmad, R. D. Stedtfeld, G. Seyrig, J. M. Tiedje, and S. A. Hashsham, “A polymer microfluidic chip for quantitative detection of multiple water- and foodborne pathogens using real-time fluorogenic loop-mediated isothermal amplification,” Biomed Microdevices, vol. 14, no. 4, pp. 769-778, 2012.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5085

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved