NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN SAPONIN TỪ PHẦN THÂN LÁ CỦA LOÀI W. X “BRISTOL RUBY” | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN SAPONIN TỪ PHẦN THÂN LÁ CỦA LOÀI W. X “BRISTOL RUBY”

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 28/10/21                Ngày hoàn thiện: 20/12/21                Ngày đăng: 28/12/21

Các tác giả

1. Nguyễn Đức Hùng Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Từ Quang Tân, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu về thành phần hóa học có trong cao chiết ethanol từ phần thân lá của loài W. x “Bristol ruby” cho kết luận về sự có mặt của các thành phần flavonoid, tannin, terpenoid và saponin triterpenoid, nhưng không có các thành phần alkaloid, steroid và glycoside tim. Saponin toàn phần trong mẫu thô có hàm lượng 4,28%. Nghiên cứu đã phân lập được một saponin bằng các phương pháp sắc ký khác nhau. Sau đó, từ dữ liệu về phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR kết hợp với phổ khối lượng (ESI-MS), cấu trúc hóa học của hợp chất này được xác định là Loniceroside A có phần aglycone dạng hederagenin. Nghiên cứu đã bàn luận về hoạt tính sinh học của hợp chất saponin này dựa trên cơ sở dữ liệu về hợp chất saponin, tạo cơ sở cho các đánh giá hoạt tính sinh học tiếp theo. Đây là lần đầu tiên thành phần hóa học và hàm lượng saponin toàn phần được đánh giá trên phần thân lá của loài W. x “Bristol ruby”.

Từ khóa


Weigela x “Bristol ruby”; Phần thân lá; Thành phần hóa học; Định lượng saponin; Loniceroside A

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] A. Rezgui, A. -C. Mitaine-Offer, T. Miyamoto, C. Tanaka, S. Delemasure, P. Dutartre, and M. -A. Lacaille-Dubois, “Oleanolic acid and hederagenin glycosides from Weigela stelzneri,” Phytochemistry, vol. 123, pp. 40-47, 2016, doi: 10.1016/j.phytochem.2015.12.016.

[2] The Angiosperm Phylogeny Group, “Angiosperm Phylogeny Group III (APG III). An update of The Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Botanical Journal of the Linnean Society,” Bot. J. Linn. Soc., vol. 161, pp. 105-121, Oct. 2009, doi: 10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x.

[3] Y. -M. Won, Z. -K. Seong, J. -L. Kim, H. -S. Kim, H. -H. Song, D. -Y. Kim, J. -H. Kim, S. -R. Oh, H. -W. Cho, J. -H. Cho, and H. -K. Lee, “Triterpene glycosides with stimulatory activity on melanogenesis from the aerial parts of Weigela subsessilis,” Arch. Pharm. Res., vol. 38, no. 8, pp. 1541-1551, Aug. 2015, doi: 10.1007/s12272-014-0524-0.

[4] P. T. Thuong, B. -S. Min, W. Jin, M. Na, J. Lee, R. Seong, Y. -M. Lee, K. Song, Y. Seong, H. -K. Lee, K. Bae, and S. S. Kang, “Anti-complementary activity of ursane-type triterpenoids from Weigela subsessilis,” Biol. Pharm. Bull., vol. 29, no. 4, pp. 830-833, 2006, doi: 10.1248/bpb.29.830.

[5] Y. C. Yoo, G. W. Lee, and Y. H. Cho, “Antioxidant and anti-inflammatory effects of extracts from the flowers of Weigela subsessilis on RAW 264.7 Macrophages,” J. Life Sci., vol. 26, no. 3, pp. 338-345, Mar. 2016, doi: 10.5352/JLS.2016.26.3.338.

[6] N. Andriamisaina, A. -C. Mitaine-Offer, B. Pruvot, J. Chluba, T. Miyamoto, C. Tanaka, and M. -A. Lacaille-Dubois, “Phytochemistry of Weigela x ‘kosteriana variegata’ (Caprifoliaceae),” Nat. Prod. Commun., vol. 13, no. 4, pp. 403-406, Jan. 2018, doi: 10.1177/1934578X1801300406.

[7] D. H. Nguyen, A. -C. Mitaine-Offer, T. Miyamoto, C. Tanaka, P. -S. Bellaye, B. Collin, O. Chambin, and M. -A. Lacaille-Dubois, “Phytochemical analysis of two Weigela florida cultivars, ‘Pink Poppet’ and ‘Jean’s Gold,’” Phytochem. Lett., vol. 37, pp. 85-89, 2020, doi: 10.1016/j.phytol.2020.04.009.

[8] D. H. Nguyen, A. -C. Mitaine-Offer, S. Maroso, A. -M. Papini, T. Paululat, P. -S. Bellaye, B. Collin, O. Chambin, and M. -A. Lacaille-Dubois, “Cytotoxic glycosides from the roots of Weigela x ‘Bristol Ruby," Fitoterapia, vol. 137, p. 104242, Sep. 2019, doi: 10.1016/J.Fitote.2019.104242.

[9] A. N. Sennikov, D. E. Soltis, D. J. Mabberley, J. W. Byng, M. F. Fay, M. J. M. Christenhusz, M. W. Chase, P. F. Stevens, P. S. Soltis, W. S. Judd, and T. A. P. Group, “An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV,” Bot. J. Linn. Soc., vol. 181, no. 1, pp. 1-20, Apr. 2016, doi: 10.1111/boj.12385.

[10] A. Alqethami and A. Y. Aldhebiani, “Medicinal plants used in Jeddah, Saudi Arabia: Phytochemical screening,” Saudi J. Biol. Sci., vol. 28, no. 1, pp. 805–812, 2021, doi: 10.1016/j.sjbs.2020.11.013.

[11] L. Traore, Y. Bekro, J. Pirat, and J. A. Mamyrbeva-bekro, “Study of crude extracts from Cassia sieberiana root bark and Khaya grandifoliola trunk bark: Phytochemical screening, quantitative analysis and radical scavenging activity,” Int. J. Curr. Pharm. Res., vol. 7, no. 3 SE-Original Article(s), pp. 22-26, Jul. 2015.

[12] T. Namba, M. Yóhizaki, T. Tomirori, K. Kobashi, K. Mitsui, and J. Hase, “Fundamental Studies on the Evaluation of the Crude Drugs. III. Chemical and Biochemical Evaluation of Ginseng and Related Crude Drugs,” Yakugaki Zasshi, vol. 94, no. 2, pp. 252-260, 1974. doi: 10.1248/yakushi1947.94.2_252.

[13] R. F. Raffauf, Plant alkaloids: a guide to their discovery and distribution. New York: Food Products Press, 1996.

[14] C. -S. Chang, “Flavonoid chemistry of Weigela (Caprifoliaceae) in Korea,” J. Plant Res., vol. 110, no. 2, pp. 275-281, 1997, doi: 10.1007/BF02509316.

[15] T. Murayama, A. Kasahara, Y. Shiono, and M. Ikeda, “Structure elucidation of a triterpene glycoside isolated from Weigela hortensis,” Nat. Med., vol. 57, no. 5, pp. 181-184, 2003.

[16] A. -S. Champy-Tixier, A. -C. Mitaine-Offer, F. Real Fernández, T. Miyamoto, C. Tanaka, A. -M. Papini, and M. -A. Lacaille-Dubois, “Oleanane-type glycosides from the roots of Weigela florida ‘rumba’ and evaluation of their antibody recognition,” Fitoterapia, vol. 128, pp. 198-203, 2018, doi: 10.1016/j.fitote.2018.04.017.

[17] Q. -Y. Wang, X. Dong, J. Yang, Y. -H. Hu, L. -Q. Peng, H. Zheng, and J. Cao, “Vesicle based ultrasonic-assisted extraction of saponins in Panax notoginseng,” Food Chem., vol. 303, p. 125394, 2020, doi: 10.1016/j.foodchem.2019.125394.

[18] Q. Zheng, K. Koike, L. -K. Han, H. Okuda, and T. Nikaido, “New biologically active triterpenoid saponins from Scabiosa tschiliensis,” J. Nat. Prod., vol. 67, no. 4, pp. 604-613, Apr. 2004, doi: 10.1021/np0304722.

[19] K. Ho Son, K. Young Jung, H. Wook Chang, H. Pyo Kim, and S. Sik Kang, “Triterpenoid saponins from the aerial parts of Lonicera japonica,” Phytochemistry, vol. 35, no. 4, pp. 1005-1008, 1994. doi: 10.1016/S0031-9422(00)90656-3.

[20] S. -C. Bang, J. -H. Lee, G. -Y. Song, D. -H. Kim, M. -Y. Yoon, and B. -Z. Ahn, “Antitumor activity of Pulsatilla koreana saponins and their structure-activity relationship.,” Chem. Pharm. Bull. (Tokyo)., vol. 53, no. 11, pp. 1451-1454, Nov. 2005.

[21] S. J. Lee, E. J. Shin, K. H. Son, H. W. Chang, S. S. Kang, and H. P. Kim, “Anti-inflammatory activity of the major constituents of Lonicera japonica,” Arch. Pharm. Res., vol. 18, no. 2, p. 133, 1995, doi: 10.1007/BF02979147.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5210

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved