NÂNG CAO ĐỘNG LỰC HỌC VIẾT CHO SINH VIÊN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP MANG TÍNH HỢP TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Hòa | TNU Journal of Science and Technology

NÂNG CAO ĐỘNG LỰC HỌC VIẾT CHO SINH VIÊN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP MANG TÍNH HỢP TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/04/19                Ngày đăng: 28/03/19

Các tác giả

1. Phan Thị Hòa Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
2. Phùng Thị Hải Vân, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
3. Trịnh Thanh Điệp, Nhà xuất bản - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Giáo viên ngoại ngữ dường như là những người nghệ sĩ thực thụ trong giảng dạy ngôn ngữ. Họ phải sử dụng vô số các phương pháp, kỹ thuật để tăng cường mức độ tham gia bài của sinh viên từ đó cải thiện khả năng giao tiếp. Đặc biệt, việc giảng dạy kỹ năng viết  đòi hỏi giáo viên phải thực sự nhiệt tình và kiên nhẫn để có thể thu hút sinh viên tham gia tích cực vào bài học. Nhiều giáo viên tin rằng hoạt động học tập hợp tác là một phương pháp hữu hiệu vì nó đang được sử dụng rộng rãi như một kỹ thuật giảng dạy hiện đại. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu việc nâng cao động lực học kỹ năng viết cho sinh viên  tại Trường Đại học Khoa học thông qua việc sử dụng kỹ thuật học tập hợp tác . Bài báo cũng đưa ra một số gợi ý cho việc khuyến khích sinh viên tăng cường hứng thú đối với kỹ năng viết.

Từ khóa


động lực học, kỹ năng viết, hoạt động học tập mang tính hợp tác, Trường Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Maria Teresa, Mohamed Chetouani, David Cohen and Anna Esposito, On the Perception of Emotional “Voices”: A cross-cultural comparison among American, French and Italian subjects. Communication and Entacment 2011, 2010.

[2]. Vig Iuditm-Zsuzsi, Writing - a difficult skill to master, A biannual open-resource peer-viewed TEFL journal, 2017.

[3]. Amatayakul I., A study of grade twelve students’ essay writing ability in education region 1of the department of general education, Unpublished Master’s thesis, Srinakharinwirot University, Thailand, 1992.

[4]. Johnson and Johnson, Learning together and alone: cooperation, competition, and individualization, 4th ed. Needham Heights, 1994.

[5]. Johnson D., Johnson R. and Holubec E., Cooperative learning in the classroom, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development, 1994.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved