NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH GIẢI PHÓNG CURCUMIN TỪ NANG MICRO TRONG MÔI TRƯỜNG IN VITRO | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH GIẢI PHÓNG CURCUMIN TỪ NANG MICRO TRONG MÔI TRƯỜNG IN VITRO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/11/21                Ngày hoàn thiện: 13/01/22                Ngày đăng: 18/01/22

Các tác giả

1. Nguyễn Đức Hùng Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Từ Quang Tân, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
3. Vũ Thị Thu Thủy, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Pectin có nguồn gốc tự nhiên, giá thành rẻ, không gây độc, độ ổn định cao, được sử dụng phổ biến trong chế tạo hệ mang thuốc nhằm tăng hiệu quả và giảm số lần sử dụng thuốc. Trong nghiên cứu trước, nang micro curcumin được bào chế thành công bằng công nghệ tạo gel ion, kết hợp sử dụng low methoxyl amidated pectin làm hệ mang thuốc, chất hoạt động bề mặt Solutol® HS 15 và ion Ca²+. Nghiên cứu này tiếp tục tiến hành đánh giá quá trình giải phóng curcumin từ nang micro trong môi trường in vitro nhằm đánh giá hiệu quả bảo vệ nang micro khỏi môi trường acid và quá trình giải phóng có kiểm soát curcumin từ nang micro trong môi trường kiềm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nang micro curcumin không hòa tan trong môi trường pH = 1,2. Ngược lại, trong môi trường có pH = 7,4, nang micro S10 và S15 có hàm lượng curcumin được giải phóng đạt giá trị cao nhất trong 100 phút đầu và sau đó bị kiểm soát giải phóng. Quá trình giải phóng curcumin từ các nang micro trong môi trường có pH = 7,4 tuân theo mô hình Korsmeyer-Peppas. Sự khuếch tán của curcumin từ nang micro vào môi trường giải phóng theo dạng kết hợp giữa khuếch tán phụ thuộc vào nồng độ của dung môi theo định luật Fick và khuếch tán phụ thuộc vào sự giãn nở polymer.

Từ khóa


Curcumin; Nang micro; Độ hòa tan; Kiểm soát giải phóng; Mô hình động học

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] B. Layek and S. Mandal, “Natural polysaccharides for controlled delivery of oral therapeutics: a recent update,” Carbohydr. Polym., vol. 230, 2020, Art. no. 115617, doi: 10.1016/j.carbpol.2019.115617.

[2] D. Li, J. Li, H. Dong, X. Li, J. Zhang, S. Ramaswamy, and F. Xu, “Pectin in biomedical and drug delivery applications: A review,” Int. J. Biol. Macromol., vol. 185, pp. 49-65, 2021, doi: 10.1016/j.ijbiomac.2021.06.088.

[3] Q. Zhang, H. Wang, Z. Feng, Z. Lu, C. Su, Y. Zhao, J. Yu, A. V Dushkin, and W. Su, “Preparation of pectin-tannic acid coated core-shell nanoparticle for enhanced bioavailability and antihyperlipidemic activity of curcumin,” Food Hydrocoll., vol. 119, 2021, Art. no. 106858, doi: 10.1016/j.foodhyd.2021.106858.

[4] S. Das, “Pectin based multi-particulate carriers for colon-specific delivery of therapeutic agents,” Int. J. Pharm., vol. 605, 2021, Art. no. 120814, doi: 10.1016/j.ijpharm.2021.120814.

[5] A. Dogan Ergin, Z. S. Bayindir, A. T. Ozcelikay, and N. Yuksel, “A novel delivery system for enhancing bioavailability of S-adenosyl-l-methionine: Pectin nanoparticles-in-microparticles and their in vitro - in vivo evaluation’,” J. Drug Deliv. Sci. Technol., vol. 61, 2021, Art. no. 102096, doi: 10.1016/j.jddst.2020.102096.

[6] H. H. Gadalla, I. El-Gibaly, G. M. Soliman, F. A. Mohamed, and A. M. El-Sayed, “Amidated pectin/sodium carboxymethylcellulose microspheres as a new carrier for colonic drug targeting: Development and optimization by factorial design,” Carbohydr. Polym., vol. 153, pp. 526-534, 2016, doi: 10.1016/j.carbpol.2016.08.018.

[7] T. Lee and Y. H. Chang, “Structural, physicochemical, and in-vitro release properties of hydrogel beads produced by oligochitosan and de-esterified pectin from yuzu (Citrus junos) peel as a quercetin delivery system for colon target,” Food Hydrocoll., vol. 108, 2020, Art. no. 106086, doi: 10.1016/j.foodhyd.2020.106086.

[8] R. Deshmukh, R. K. Harwansh, S. Das Paul, and R. Shukla, “Controlled release of sulfasalazine loaded amidated pectin microparticles through Eudragit S 100 coated capsule for management of inflammatory bowel disease,” J. Drug Deliv. Sci. Technol., vol. 55, 2020, Art. no. 101495, doi: 10.1016/j.jddst.2019.101495.

[9] D. H. Nguyen and T. T. N. Nguyen, “Study on encapsulation of micro curcumin using ionotropic gelation method,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 14, pp. 222-229, 2021, doi: 10.34238/tnu-jst.5115.

[10] M. L. Bruschi, Strategies to modify the drug release from pharmaceutical systems. Woodhead Publishing, 2015.

[11] V. Pillay and R. Fassihi, “In vitro release modulation from crosslinked pellets for site-specific drug delivery to the gastrointestinal tract: II. Physicochemical characterization of calcium–alginate, calcium–pectinate and calcium–alginate–pectinate pellets,” J. Control. Release, vol. 59, no. 2, pp. 243-256, 1999, doi: 10.1016/S0168-3659(98)00197-7.

[12] O. Naksuriya, M. J. van Steenbergen, J. S. Torano, S. Okonogi, and W. E. Hennink, “A Kinetic Degradation Study of Curcumin in Its Free Form and Loaded in Polymeric Micelles,” AAPS J., vol. 18, no. 3, pp. 777-787, May 2016, doi: 10.1208/s12248-015-9863-0.

[13] S. -W. Seo, H. -K. Han, M. -K. Chun, and H. -K. Choi, “Preparation and pharmacokinetic evaluation of curcumin solid dispersion using Solutol® HS15 as a carrier,” Int. J. Pharm., vol. 424, no. 1-2, pp. 18-25, Mar. 2012, doi: 10.1016/j.ijpharm.2011.12.051.

[14] J. Siepmann and F. Siepmann, “Mathematical modeling of drug delivery,” Int. J. Pharm., vol. 364, no. 2, pp. 328-343, 2008, doi: 10.1016/j.ijpharm.2008.09.004.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5295

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved