CHẶN TRÊN CHO ĐẶC TRƯNG EULER-POINCARÉ THỨ NHẤT CỦA PHỨC KOSZUL ĐỐI VỚI IĐÊAN THAM SỐ | Nam | TNU Journal of Science and Technology

CHẶN TRÊN CHO ĐẶC TRƯNG EULER-POINCARÉ THỨ NHẤT CỦA PHỨC KOSZUL ĐỐI VỚI IĐÊAN THAM SỐ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/12/21                Ngày hoàn thiện: 25/02/22                Ngày đăng: 25/02/22

Các tác giả

Phạm Hồng Nam Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Cho  là một vành Noether, địa phương và là một -môđun hữu hạn sinh có chiều là  Cho  là một iđêan tham số của . Kí hiệu  là môđun đồng điều thứ  của phức Koszul  sinh bởi hệ tham số  Đặc trưng Euler-Poincaré thứ nhất của phức Koszul ứng với iđêan tham số  được định nghĩa là

 

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu chặn trên cho đặc trưng Euler-Poincaré thứ nhất của phức Koszul ứng với iđêan tham số Q. Bằng cách sử dụng bậc không trộn lẫn, số bội và phần tử bề mặt (superficial) chúng tôi đưa ra chặn trên cho  cho bởi ở đây  lần lượt là bậc không trộn lẫn, số bội của đối với iđêan tham số

Từ khóa


Hệ tham số hầu p-chuẩn tắc; Bậc đối đồng điều; Số bội; Đặc trưng Euler-Poincaré thứ nhất; Bậc không trộn lẫn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] L. R. Doering, T. Gunston, and W. V. Vasconcelos, "Cohomological degrees and Hilbert functions of graded modules," American J. Math., vol. 120, pp. 493-504, 1998.

[2] W. V. Vasconcelos, "Complexity Degrees of Algebraic Structures," ArXiv:1402.1906 [math.AC], pp. 1-323, 2015.

[3] W. V. Vasconcelos, "The homological degree of a module," Trans. Amer. Math. Soc., vol. 350, pp. 1167-1179, 1998.

[4] T. C. Nguyen and H. Q. Pham, "On the structure of finitely generated modules over quotients of Cohen-Macaulay local rings," ArXiv:1612.07638 [math.AC], pp. 1-27, 2015.

[5] T. C. Doan and H. N. Pham, “On a family of cohomological degrees,” J. Korean Math. Soc., vol. 57, no. 3, pp. 669-689, 2020.

[6] T. C. Nguyen, P. Schenzel, and V. T. Ngo, “Verallgemeinerte Cohen-Macaulay Moduln,” Math. Nachr., vol. 85, pp. 57-75, 1978.

[7] V. T. Ngo, “Toward a theory of generalized Cohen-Macaulay modules,” Nagoya Math., vol. 102, pp. 1-49, 1986.

[8] T. C. Nguyen, “p-standard systems of parameters and p-standard ideals in local rings,” Acta Math. Vietnam., vol. 20, no. 1, pp. 145-161, 1995.

[9] T. C. Nguyen and T. C. Doan, “dd-Sequences and partial Euler-Poincaré characteristics of Koszul complex,” J. Algebra and Its Applications, vol. 6, no. 2, pp. 207-231, 2007.

[10] T. C. Doan and H. N. Pham, "Hilbert coefficients and partial Euler-Poincaré characteristics of Koszul complexes of d-sequences," J. Algebra., vol. 441, pp. 125-158, 2015.

[11] M. E. Rossi and G. Valla, Hilbert functions of filtered modules, Lecture Notes of the Unione Matematica Italiana, vol. 9, Springer, Berline, 2000.

[12] S. Goto and K. Ozeki, “The first Euler characteristics versus the homological degrees,” Bull. Braz. Math. Soc., vol. 45, no. 4, pp. 679-709, 2014.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5367

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved