NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: PHÂN TÍCH CHI PHÍ - LỢI ÍCH TRONG TRỒNG HỒNG KHÔNG HẠT Ở TỈNH HÀ GIANG | Dũng | TNU Journal of Science and Technology

NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: PHÂN TÍCH CHI PHÍ - LỢI ÍCH TRONG TRỒNG HỒNG KHÔNG HẠT Ở TỈNH HÀ GIANG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/01/22                Ngày hoàn thiện: 16/02/22                Ngày đăng: 24/02/22

Các tác giả

1. Nguyễn Trung Dũng Email to author, Trường Đại học Thủy lợi
2. Nguyễn Tuấn Anh, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Tóm tắt


Nông nghiệp thông minh với biến đổi khí hậu (CSA) giúp đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng cũng như nhu cầu lương thực ngày càng tăng trong điều kiện khí hậu thay đổi. Bài báo này đánh giá kinh tế việc áp dụng các thực hành CSA đối với cây hồng không hạt ở xã Na Khê, một cộng đồng miền núi nghèo ở tỉnh Hà Giang, từ năm 2017. Phân tích chi phí-lợi ích (CBA) trong trường hợp này phải tính đến toàn bộ tiềm năng của sự can thiệp của tư nhân và nhà nước, các lợi ích xã hội và môi trường và/hoặc chi phí của các hoạt động CSA. Phương pháp nghiên cứu là phân tích và tính toán dựa vào số liệu thực tế của dự án trong hai năm thử nghiệm 2016-2017. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ như sau: phân tích tài chính chỉ 7,4%, kinh tế 12,4% xã hội 14% và môi trường 16,6%. Qua đó thấy rất rõ, dự án CSA không chỉ nên phân tích về mặt kinh tế và tài chính, mà cần phải được xem xét rộng theo các khía cạnh xã hội và môi trường nhằm ưu tiên phát triển các dự án CSA và đưa nền nông nghiệp truyền thống theo hướng phát triển bền vững.

Từ khóa


CSA; Nông nghiệp thông minh với khí hậu; Phân tích chi phí lợi ích; Cây hồng; Hà Giang

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] WB, “Economics of Adaptation to Climate Change - The Social Dimensions of Adaptation to Climate Change in Vietnam. Discussion paper number 17 December 2010,” 2010. [Online]. Available: http://documents1.worldbank.org/curated/en/955101468326176513/pdf/589030NWP0EACC10Box353823B01public1.pdf. [Accessed Feb 12, 2021].

[2] The National strategy on climate change in Decision 2139/QĐ-TTg on December 05, 2011.

[3] FAO, Green and climate-resilient agriculture, 2021.

[4] FAO et al., “Climate-Smart Agriculture in Viet Nam. Country Profile supported by different organization FAO, MARD, IPSARD, USAID, Winrock, CGIAR, CCAFS,” 2017. [Online]. Available: http://www.fao.org/3/bo988e/bo988e.pdf. [Accessed Jun 20, 2021].

[5] IFAD, Climate-smart smallholder agriculture: What’s different?, 2011.

[6] J. Sellare, “Are climate-smart agriculture practices economically desirable? Publicado el 29 noviembre, 2016 por CATIE,” 2016. [Online]. Available: https://www.catie.ac.cr/blog/are-climate-smart-agriculture-practices-economically-desirable/. [Accessed May 20, 2021].

[7] Helvetas, “Cost-benefit analysis for interventions supported by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) in Vietnam through the PSARD project,” 2011. [Online]. Available: https://www.shareweb.ch/site/EI/Documents/PSD/Tools/Resource_Box/Project%20Review%20and%20Evaluation/Reviews%20and%20evaluations/Cost%20Benefit%20Analysis%20Report,%20PSARD%20project.pdf. [Accessed Jul 20, 2021].

[8] C. Mwongera et al., “Climate smart agriculture rapid appraisal (CSA-RA): A tool for prioritizing context-specific climate smart agriculture technologies,” Journal Agricultural Systems, vol. 161, pp. 912-203, 2017.

[9] G. Saint et al., “Costs and benefits of climate-smart agriculture: The case of the Dry Corridor in Guatemala,” Journal Agricultural Systems, vol. 151, pp. 163-173, 2017.

[10] J. Munyaradzi et al., “A cost-benefit analysis of climate-smart agriculture options in Southern Africa: Balancing gender and technology,” Journal Ecological Economics, vol. 163, pp. 126-137, 2019.

[11] L. Crouch et al., “Developing climate-smart agriculture policies: The role of economic modeling. Occasional paper,” RTI Press, 2017. [Online]. Available: https://www.rti.org/rti-press-publication/climate-smart-agriculture/fulltext.pdf. [Accessed Apr 12, 2021].

[12] VIAIP, Annex D of irrigated agriculture improvement project, WB7 Vietnam Irrigated Agricultural Improvement Project (VN-IAIP). 2013.

[13] WB, Transforming Vietnamese Agriculture: Gaining More from Less. Vietnam Development Report 2016. Hong Duc publishing House Hanoi, April 2016.

[14] C. T. S. Nair, Tools for making the right choice: social cost benefit analysis. The tenth executive forest policy course "Revisiting the poverty reduction agenda in the context of SDGS: Opportunities and challenges for Asia-pacific forestry", 15-25 May 2017 Colombo, Sri Lanka, 2017. [Online]. Available: http://www.fao.org/fileadmin/templates/rap/files/meetings/2017/41_Day7.pdf. [Accessed Aug 20, 2021].

[15] NEF, “Simplified guidelines for Social Cost-Benefit Analysis of Climate Change adaptation projects on a local scale,” 2014. [Online]. Available: https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2014/08/CostBenefit.pdf. 2014. [Accessed May 24, 2021].

[16] NEF, “Social and environmental cost-benefit analysis (SCBA),” 2020. [Online]. Available: https://www.nefconsulting.com/our-services/. [Accessed May 24, 2021].

[17] VIAIP, Internal reports of 2019-2020. Hanoi. 2020.

[18] D. Kumar et al., “Modern concepts of agriculture - Integrated Crop Management,” 2008. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/237569012. [Accessed Jun 20, 2021].

[19] L. Le et al., “Farm-level and community aggregate economic impacts of adopting climate smart agricultural practices in three mega environments,” PLoS ONE, vol. 13, no. 11, 2018, Art. no. e0207700, doi: 10.1371/journal.pone. 2018.

[20] UNFPA Vietnam, “Population and Housing Census Report,” 2019. [Online]. Available: https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2019/10/bao-cao-so-bo-dan-so.pdf. [Accessed Jun 20, 2021].

[21] GSO, “The survey results of the information collection on the socio-economic situation of 53 ethnic minorities in 2019,” 2019. [Online]. Available: https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2020/07/02-Bao-cao-53-dan-toc-thieu-so-2019_ban-in.pdf. [Accessed Jun 20, 2021].

[22] UNDP-UNEP, “The economics of land degradation for the agriculture sector in Tajikistan – A scoping study,” 2012. [Online]. Available: www.unpei.org. [Accessed May 24, 2021].

[23] T. Nguyen, “From mountain village to city: a new wave of migration,” 2020. [Online]. Available: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tu-ban-xuong-pho-lan-song-di-cu-moi-1621465.tpo. [Accessed Aug 10, 2021].

[24] A. Beste, Climate-smart agriculture - A good approach to combating climate change or just greenwashing? Proceeding of the 27th Witzenhausen Conference 03-07.12.2019.

[25] D. Dinesh et al., “The rise in Climate-Smart Agriculture strategies, policies, partnerships and investments across the globe,” Journal Agriculture for Development, vol. 30, pp. 4-9, 2017.

[28] OECD, “Agriculture and Climate Change: Towards Sustainable, Productive and Climate-Friendly Agricultural Systems. OECD Meeting of Agriculture Ministers, Background note,” 2016. [Online]. Available: www.oecd.org/agriculture/ministerial. [Accessed Aug 10, 2021].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5452

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved