ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CHÈ HOA VÀNG GIAI ĐOẠN CÂY CON NĂM 2017 TẠI THÁI NGUYÊN | Quỳnh | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CHÈ HOA VÀNG GIAI ĐOẠN CÂY CON NĂM 2017 TẠI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 27/04/18

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Quỳnh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Thị Thu Huyền, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Hoàng Kim Diệu, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành với 3 loại chế phẩm sinh học (Vườn sinh thái, Ambio, Vietfarm) trên cây chè hoa vàng (Camellia phanii) giai đoạn 1 tuổi. Kết quả cho thấy cả ba loại chế phẩm đều làm tốc độ tăng trưởng chiều cao cây, đường kính thân, tốc độ ra lá nhanh hơn đối chứng (không bón). Trong đó, chế phẩm vườn sinh thái làm tăng nhanh nhất các chỉ tiêu trên với tốc độ tăng trưởng chiều cao cây đạt 1,04 cm/ tháng, 3,25 cm/tháng, 4,33 cm/tháng tương ứng với 3 giai đoạn 0 - 60 ngày, 60 - 120 ngày, 120 - 180 ngày; sự tăng đường kính thân là 2,6 mm/6 tháng; tốc độ ra lá đạt 1,07 lá/tháng, 1,09 lá/tháng ,1,32 lá/tháng lần lượt của 3 giai đoạn trên. Bên cạnh đó, bón các loại chế phẩm sinh học cho chè hoa vàng đã làm giảm rầy xanh và bệnh chấm xám (cấp 1) so với đối chứng (cấp 2) .


Từ khóa


Chế phẩm sinh học, chè hoa vàng, sinh trưởng, sâu bệnh hại, Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved