ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN KHẢ NĂNG HÒA TAN SILIC VÀ MẬT SỐ DÒNG VI KHUẨN OLIVIBACTER JILUNII PTST_30 PHÂN LẬP TỪ PHÂN TRÙN Ở TỈNH SÓC TRĂNG | The | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN KHẢ NĂNG HÒA TAN SILIC VÀ MẬT SỐ DÒNG VI KHUẨN OLIVIBACTER JILUNII PTST_30 PHÂN LẬP TỪ PHÂN TRÙN Ở TỈNH SÓC TRĂNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 27/04/18

Các tác giả

1. Đào Thị The Email to author, Trường Đại học Cần Thơ
2. Nguyễn Khởi Nghĩa, Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm ra yếu tố môi trường tối ưu cho khả năng hòa tan silic của dòng vi khuẩn có chức năng hoà tan silic, Olivibacter jilunii PTST_30, được phân lập từ phân trùn đất ở Sóc Trăng. Việc phân lập và khảo sát yếu tố môi trường gồm pH, nhiệt độ và nồng độ muối được thực hiện trong môi trường Soil Extract lỏng bổ sung 0,25% Mg2O8Si3. Kết quả nghiên cứu cho thấy dòng vi khuẩn ký hiệu PTST_30 phân lập có khả năng hòa tan silic cao nhất, đạt 51,72 mg/L silic trong môi trường lỏng sau 8 ngày nuôi cấy và được xác định thuộc họ Sphingobacteriaceae, chi Olivibacter và được định danh như Olivibacter jilunii PTST_30. Dòng vi khuẩn này có khả năng hòa tan silic tốt ở môi trường có pH 7, nhiệt độ 35oC và 0,15% NaCl. Ngoài ra, chức năng này vẫn được thể hiện trong điều kiện pH 9, 45oC và 0,5% NaCl. Kết quả này cho thấy dòng PTST_30 có khả năng thích nghi tốt với các điều kiện bất lợi của môi trường, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, khô hạn và xâm nhập mặn và do đó dòng vi khuẩn này có tiềm năng ứng dụng cao trong canh tác nông nghiệp trên nền đất nhiễm mặn vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long bằng cách hòa tan silic trong đất nhằm bảo vệ cây trồng.


Từ khóa


NaCl, nhiệt độ, Olivibacter jilunii, pH, silic, vi khuẩn hòa tan silic

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved