THI TRỰC TUYẾN TRONG GIAI ĐOẠN ĐẠI DỊCH COVID: NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGƯỜI HỌC | Phương | TNU Journal of Science and Technology

THI TRỰC TUYẾN TRONG GIAI ĐOẠN ĐẠI DỊCH COVID: NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGƯỜI HỌC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/03/22                Ngày hoàn thiện: 18/04/22                Ngày đăng: 18/04/22

Các tác giả

1. Trần Thị Phương Email to author, Trường Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Dương Hà, Trường Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành với mục đích điều tra quan điểm, thái độ của người học về việc áp dụng hình thức thi trực tuyến đối với sinh viên chuyên Anh trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh Covid-19. Nghiên cứu sử dụng một bảng câu hỏi trực tuyến khảo sát cho 110 sinh viên trường Ngoại ngữ nhằm đưa ra quan điểm nhận thức của họ về tính hữu ích của hình thức thi trực tuyến về các mặt: tính sư phạm, độ chuẩn xác, độ tin cậy, yếu tố cảm xúc, tính thực tế, và tính bảo mật. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các bài thi trực tuyến có lợi thế lớn so với bài thi giấy truyền thống về sự phù hợp, giảm căng thăng, lo lắng thi cử, độ chính xác về chấm điểm, giảm thời gian, công sức, di chuyển, chi phí, và có tính bảo mật cao. Mặt khác, việc triển khai sử dụng bài thi trực tuyến cũng đối mặt với một số vấn đề liên quan đến việc đưa ra phản hồi tức thời, gian lận và đạo văn. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, bài thi trực tuyến có thể được triển khai thành công bằng việc cung cấp phản hồi tức thời, chi tiết; đảm bảo tính bảo mật, và thiết kế ngân hàng câu hỏi có độ chuẩn xác cao. Bên cạnh đó, việc cung cấp những sự trợ giúp cho người học trong việc triển khai đánh giá trực tuyến cũng rất cần thiết.

Từ khóa


Thi trực tuyến; Đại dịch Covid-19; Testmoz; Từ góc độ người học; Đánh giá trực tuyến

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] D. Nicol, “E-assessment by design: using multiple-choice tests to good effect,” Journal of Further and Higher Education, vol. 31, no. 1, pp. 53-64, 2007.

[2] C. K. Ayo, I. O. Akinyemi et al., “The prospects of e-examination implementation in Nigeria,” Turkish Online Journal of Distance Education, vol. 8, no. 4, pp. 125-134, 2007.

[3] U. Osuji, “The use of e-assessments in the Nigerian higher education system,” Turkish Online Journal of Distance Education, vol. 13, no. 4, pp. 140-152, 2012.

[4] S. Farzin, “Attitude of Students towards E-Examination System: an Application of E-Learning,” Management Science and Information Technology, vol. 1, no. 2, pp. 20-25, 2016.

[5] J. Dermo, “e‐Assessment and the student learning experience: A survey of student perceptions of e‐ assessment,” British Journal of Educational Technology, vol. 40, no. 2, pp. 203-214, 2009.

[6] R. James, “Tertiary student attitudes to invigilated, online summative examinations,” International Journal of Educational Technology in Higher Education, vol. 13, no. 19, pp. 1-13, 2016.

[7] C. Dreher, T. Reiners, and H. Dreher, “Investigating Factors Affecting the Uptake of Automated Assessment Technology,” Journal of Information Technology Education, vol. 10, pp. 161-181, 2011.

[8] P. Hodgson and M. Y. C. Pang, “Effective formative e-assessment of student learning: a study on a statistics course,” Assessment & Evaluation in Higher Education, vol. 37, no. 2, pp. 215-225, 2012.

[9] E. Heinrich, J. Milne, and M. Moore, “An Investigation into E-Tool Use for Formative Assignment Assessment--Status and Recommendations,” Educational Technology and Society, vol. 12, no. 4, pp. 176-192, 2009.

[10] M. Kuikka, M. Kitola, and M. Laakso, “Challenges when introducing electronic exam,” Research in Learning Technology, vol. 22, no. 1, pp. 1-17, 2014.

[11] J. Cook and V. Jenkins, “Getting Started with e-Assessment,” University of Bath, Jan 2010. [Online]. Available: http://opus.bath.ac.uk/17712/. [Accessed Jan. 13, 2022].

[12] S. E. Jordan, “E-assessment: Past, present and future,” New Directions for Adult and Continuing Education, vol. 9, no. 1, pp. 87-106, 2013.

[13] H. Williamson, “Online Exams: The Need for Best Practices and Overcoming Challenges,” The Journal of Public and Professional Sociology, vol. 10, no. 1, pp. 1-7, 2018.

[14] M. Jamil, R. H. Tariq, and P. A. Shami, “Computer-Based vs Paper-Based Examinations: Perceptions of University Teachers,” Turkish Online Journal of Educational Technology, vol. 11, no. 4, pp. 371-381, 2012.

[15] S. M. Al-Saleem and H. Ullah, “Security Considerations and Recommendations in Computer-Based Testing,” The Scientific World Journal, 2014. [Online]. Available: https://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/562787/. [Accessed Jan. 13, 2022].

[16] Z. Baleni, “Online formative assessment in higher education: Its pros and cons,” The Electronic Journal of e-Learning, vol. 13, no. 4, pp. 228-236, 2015.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5691

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved