KIẾN THỨC VỀ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP II CỦA CÁN BỘ TRẠM Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH | Trinh | TNU Journal of Science and Technology

KIẾN THỨC VỀ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP II CỦA CÁN BỘ TRẠM Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/03/22                Ngày hoàn thiện: 14/06/22                Ngày đăng: 14/06/22

Các tác giả

1. Lê Thị Huyền Trinh Email to author, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
2. Hoàng Thị Vân Lan, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tóm tắt


Nhân viên y tế cơ sở có vai trò quan trọng trong quản lý bệnh không lây nhiễm nói chung, bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường nói riêng. Nghiên cứu này nhằm mô tả kiến thức của các cán bộ y tế tại các trạm y tế của tỉnh Nam Định về bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tuýp II. Trong nghiên cứu này, 90 nhân viên trạm y tế từ 15 xã/phường của tỉnh Nam Định đã tham gia nghiên cứu thông qua tự điền các câu hỏi mở về kiến thức bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tuýp II. Kết quả cho thấy, tỷ lệ đối tượng có kiến thức đúng về các yếu tố nguy cơ của bệnh đạt từ 53,3-100%. Tỷ lệ đối tượng nhận biết được già hóa dân số và thay đổi lối sống là nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ hiện mắc đạt từ 66,7-100%. Tỷ lệ đối tượng có kiến thức đúng về ngưỡng chẩn đoán đạt từ 80-93,3%. Tỷ lệ đối tượng nhận biết được hậu quả làm tăng gánh nặng lên hệ thống y tế chỉ đạt từ 17,3-86,3%. Nhóm kiến thức tốt nhất là kiến thức về các yếu tố nguy cơ gây bệnh, thấp nhất là kiến thức về tầm quan trọng của hoạt động quản lý bệnh. Vì vậy, tổ chức các chương trình đào tạo liên tục cho nhân viên trạm y tế là rất cần thiết.


Từ khóa


Kiến thức; Tăng huyết áp; Đái tháo đường; Trạm y tế; Cán bộ y tế

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] World Health Organization, Noncommunicable diseases country profiles 2018, Geneva, 2018.

[2] World Health Organization, WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000-2016, Geneva, 2018.

[3] L. B. Rawal, C. Kharel, U. N. Yadav et al., “Community health workers for non-communicable disease prevention and control in Nepal: a qualitative study,” BMJ Open, vol. 10, no. 12, p. e040350, 2020.

[4] L. Rawal, S. Jubayer, S. R. Choudhury, S. M. S. Islam, and A. S. Abdullah, “Community health workers for non-communicable diseases prevention and control in Bangladesh: a qualitative study,” Global health research and policy, vol. 6, no. 1, p. 1, 2020.

[5] H. Long, W. Huang, P. Zheng et al., “Barriers and Facilitators of Engaging Community Health Workers in Non-Communicable Disease (NCD) Prevention and Control in China: A Systematic Review (2006(-)2016),” Int J Environ Res Public Health, vol. 15, no. 11, 2018, doi: 10.3390/ijerph15112378.

[6] S. Onagbiye, L. Tsolekile, and T. Puoane, “Knowledge of Non-communicable Disease Risk Factors among Community Health Workers in South Africa,” The Open Public Health Journal, vol. 13, pp. 430-437, 2020.

[7] M. Lukitasari, D. Nugroho, B. Satrijo, M. Rohman, and C. Tjahjono, “Knowledge and activity of community health workers regarding hypertension and its management in Malang,” Journal Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Science), vol. 7, pp. 76-83, 2019.

[8] T. M. T. Bui, D. H. Hoang, and T. T. T. Nguyen, “Effectiveness of the intervention on knowledge of management and treatment of hypertension and diabetes among commune and village health workers in Thach That district, Hanoi city,” Journal of Preventive Medicine, vol. 30, no. 7, pp. 154-164, 2020.

[9] L. P. Tsolekile, H. Schneider, and T. Puoane, “The roles, training and knowledge of community health workers about diabetes and hypertension in Khayelitsha, Cape Town,” Curationis, vol. 41, no. 1, pp. e1-e8, 2018.

[10] T. Irwin, S. J. Ashbaugh, and K. Mehta, “Knowledge of diabetes mellitus among community health workers in rural Kenya,” Annals of Global Health, vol. 81, p.91, 2015, doi: 10.1016/j.aogh.2015.02.712.

[11] S. Rathod and N. G. Aganwadi, “Community Health Workers: Awareness, Knowledge, Attitude and Beliefs about Diabetes Mellitus and Its Effect on Oral Health in Nagpur District,” Journal of Health Education Research & Development, vol. 05, 2017, doi: 10.4172/2380-5439.1000237.

[12] G. Hughes, T. Puoane, and H. Bradley, “Ability to manage diabetes - Community health workers' knowledge, attitudes and beliefs,” Journal of Endocrinology, Metabolism and Diabetes of South Africa, vol. 11, pp. 10-14, 2014.

[13] P. H. Nguyen, T. T. N. Nguyen, and N. G. Pham, “Knowledge of some common diseases among primary health care doctors in Hanoi and Phu Tho,” Journal of Medical Research, vol. 107, no. 2, pp. 165-172, 2017.

[14] H. T. Nguyen, D. L. Nguyen, H. L. Nguyen, and T. H. Tran, “Knowledge on treatment of hypertension among commune health workers and related factors in Hoa Binh province, 2017,” Journal of Preventive Medicine, vol. 27, no. 8, pp. 65-71, 2017.

[15] M. J. O'Brien, A. P. Squires, R. A. Bixby, and S. C. Larson, “Role development of community health workers: an examination of selection and training processes in the intervention literature,” American Journal of preventive medicine, vol. 37(6 Suppl 1), pp. S262-269, 2009.

[16] P. Singh and J. D. Sachs, “1 million community health workers in sub-Saharan Africa by 2015,” Lancet (London, England), vol. 382, no. 9889, pp. 363-365, 2013.

[17] Collaborative HCC, Factors impacting the effectiveness of community health worker behavior change: A literature review 2015, 2015.

[18] Health Communication Capacity Collaborative, “Factors Impacting the Effectiveness of Community Health Worker Behavior Change: A Literature Review,” 2015. Retrieved from: https://healthcommcapacity.org/hc3resources/factors-impacting-the-effec...-review/. [Accessed Jun. 13, 2022].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5770

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved