ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG CƠ BẢN VÀ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐẾN SỰ NẢY MẦM HẠT, BIỆT HÓA VÀ TÁI SINH CHỒI LAN HÀI ĐỐM (Paphiopedilum concolor Lindl. Pfitz) | Lan | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG CƠ BẢN VÀ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐẾN SỰ NẢY MẦM HẠT, BIỆT HÓA VÀ TÁI SINH CHỒI LAN HÀI ĐỐM (Paphiopedilum concolor Lindl. Pfitz)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/04/22                Ngày hoàn thiện: 24/06/22                Ngày đăng: 24/06/22

Các tác giả

1. Vũ Thị Lan Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Quốc Khánh, Trường Trung học cơ sở Linh Sơn
3. Đỗ Tiến Phát, Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt


Lan hài Đốm (Paphiopedilum concolor Lindl. Pfitz) là loài Lan hài bản địa của miền Bắc Việt Nam. Hiện nay, loài này đã bị khai thác cạn kiệt ngoài tự nhiên nên việc phát triển phương pháp nhân giống in vitro để bảo tồn là rất cần thiết. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả nhân giống in vitro Lan hài Đốm bao gồm môi trường khoáng phù hợp cho hạt nảy mầm, môi trường cho phát triển cây con từ hạt, môi trường phù hợp cho tái sinh chồi và sinh trưởng cây con in vitro. Kết quả cho thấy hạt Lan hài Đốm ở độ tuổi 190 ngày (sau thụ phấn) nuôi cấy trên môi trường ½MS hoặc ½VW cho tỷ lệ hạt nảy mầm cao là 82,5% và 80%, thời gian nảy mầm là 37,5 đến 40 ngày. Môi trường phù hợp cho biệt hóa và phát triển của hạt nảy mầm là môi trường P5 (VW + BAP 1,0 mg/L, NAA 0,5 mg/L, chuối 30 g/L, khoai tây 40 g/L) có tỷ lệ tạo chồi đạt cao nhất (50,1%). Môi trường phù hợp cho tái sinh chồi và sinh trưởng của cây con là môi trường VW bổ sung BAP 2,0 mg/L, NAA 0,5 mg/L, số chồi/mẫu đạt 2,0, số lá/chồi đạt 3,5, chiều dài lá đạt 1,35 cm, chồi to, lá xanh đậm và dày.

Từ khóa


Chất điều hòa sinh trưởng; Hạt; Lan hài Đốm; Môi trường; Nảy mầm

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] L. V. Averyanov, P. Cribb, P. K. Loc, and N. T. Hiep, Slipper orchids of Vietnam, Compass Press Limited, The Royal Botanic Gardens, Kew, UK, 2003.

[2] S. J. Zeng, K. L. Wu, and J. A. Teixeira da Silva, “Asymbiotic seed germination, seedling development and reintroduction of Paphiopedilum wardii Sumerh., an endangered terrestrial orchid,” Sci Hortic., vol. 138, pp. 198-209, 2012.

[3] Y. Zhang, K. Wu, J. Zhang, R. Deng, J. Duan, J. A. Teixeira da Silva, W. Huang, and S.Zeng, “Embryo development in association with a symbiotic seed germination in vitro of P. armeniacum S. C. Chen et F. Y. Liu.,” Scientific Reports, vol. 5, p. 16356, 2015, doi: 10.1038/srep16356.

[4] S. Zeng, W. Huang, K. Wu, J. Zhang, J. Duan, and J. d. Silva, “In vitro propagation of Paphiopedilum orchids,” Crit Rev Biotechnol., vol. 36, no. 3, pp. 521-534, 2016.

[5] T. Y. Chen, J. T. Chen, and W. C. Chang, “Plant regeneration through direct shoot bud formation from leaf cultures of Paphiopediulum orchids,” Plant Cell Tiss Organ Cult., vol. 76, pp. 11-15, 2004.

[6] T. H. Y. Nguyen, H. M. Chu and T. P. Do, “Using morphological charcteristics and DNA barcode to identify the Paphiopedilum emersonii,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no.11, pp. 18-25, 2020.

[7] H. T. Vu, Q. L. Vu, T. D. Nguyen, N. Tran, C. Nguyen, P. N. Luu, D. D. Tran, T. K. Nguyen, and L. Le, “Genetic Diversity and Identification of Vietnamese Paphiopedilum Species Using DNA Sequences,” Biology, vol. 9, no. 1, p. 9, 2020, doi: 10.3390/biology9010009.

[8] T. G. Hoang, Q. T. Nguyen, H. T. Mach, and T. T. H. Do, “Study on in vitro Propagation and Culture of Paphiopedilum hangianum collected in Vietnam,” Vietnam Journal of Agricutural Sciences, vol. 8, no. 2, pp. 194 -201, 2010.

[9] T. T. Nguyen, T. D. Nguyen, T. X. Dao, T. D. Chu, and X. B. Ngo, “In vitro Propagation of a Vietnam Endemic Lady’s Slipper Orchid (Paphiopedilum vietnamense O.Gruss & Perner),” Journal of Horticulture and Plant Research, vol. 1, pp. 1-8, 2018.

[10] T. N. Duong, T. T. T. Phan, H. V. Nguyen,T. T.T. Dang, V. K. Dinh, V. B. Nguyen, and T. V. Tran, “A wounding method and liquid culture in Paphiopedilum delenatiii propagation,” Propagation of Ornamental Plants, vol. 5, pp. 158-163, 2005.

[11] T. N. Duong, T. T. T. Dang, T. D. Nguyen, Q. L. Vu, T. H. Nguyen, T. T. V. Kiem, and C. C. Chendanda, “In vitro stem elongation of Paphiopedilum Delenatii Guillaumin and shoot regeneration via stem node culture,” Propagation of Ornamental Plants, vol. 7, pp. 29-36, 2007.

[12] Q. L. Vu, K. C. Le, T. T. Hoang, T. H. Vu, H. Tran, and T. N. Duong, “Effects of shoot tip removal, wounding manipulation, and plant growth regulators on shoot regeneration and plantlet development in Paphiopedilum species,” Sci. Hortic., vol. 256, pp. 108648, 2019.

[13] H.T. Khuat, “Studying on genetic diversity of native Paphiopedilum concolor species in Vietnam,” Vietnam Journal of Agricultural Science and Technology, vol. 3, pp. 70-77, 2009.

[14] T. T. Nguyen, T. D. Nguyen, T. N. Pham, T. D. Chu, and X. B. Ngo, “Study on invitro propagation of sliper Orchid (Paphiopedilum concolor),” Science and Technology Journal of Agricuture and Rural Development, vol. 2, pp. 79-83, 2017.

[15] T. L. Vu and T. T. T. Tran, “Regeneration of Paphiopediullum concolor from young bud and seeds,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 207, no. 14, pp. 113-119, 2019.

[16] T. Murashige and F. Skoog, “A revised medium for rapid growth and bio-assays with tobacco tissue cultures,” Physiol Plant, vol. 15, pp. 473-497, 1962.

[17] E. F. Vacin and E. Went, “Some pH changes in nutrient solutions,” Bot Gaz, vol. 110, pp. 605-61, 1949.

[18] X. L. Li, C. Y. Huang, Q. Song, J. Y. Zhou, and X. G. Wang, “In vitro asymbiotic germination and propagation of Paphiopedilum concolor (Lindl.) Pfitz.,” Plant Science Journal, vol. 34, no. 1, pp. 127-134, 2016.

[19] T. N. Duong, T. T. T Dang, Q. L. Vu, T. D. Nguyen, V. K. Dinh, and T. V. Tran, Micropropagation of Paphiopedilum delenatii via stem node culture, Vietnam – Korea International Symposium, Bio-Technology & Bio-System Engineering, 2005, pp. 184-190.

[20] S. Rittirat, S. Klaocheed, K. Thammasiri, and S. Prasertsongs, “In vitro Propagation and Forest Reestablishment of Cymbidium finlaysonianum Lindl., an Endangered Medicinal Orchid,” Walailak Journal of Science and Technology (WJST), vol. 15, no.10, pp. 711-724, 2017.

[21] Y. Chen, U. M. Goodale, X. Fan, and J. Y. Gao, “Asymbiotic seed germination and in vitro seedling development of Paphiopedilum spicerianum: An orchid with an extremely small population in China,” Global Ecology and Conservation, vol. 3, pp. 367-378, 2015.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5821

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved